Főoldal » Hírek » Rendőrségi segítséggel akart hazajutni, ezért azt hazudta, hogy kirabolták - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy kira­bol­ták.

A 43 éves vád­lott 2020. decem­ber 9-én, a déli órák­ban, a haj­dú­szo­bosz­lói vas­út­ál­lo­má­son tar­tóz­ko­dott, ahol egy utas­tól köl­csön­kér­te a mobil­te­le­fon­ját. A nő a segély­hí­vó szá­mon a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság köz­pont­já­ba beje­len­tést tett, hogy ellop­ták a tás­ká­ját a benne lévő kész­pénz­zel, mobil­te­le­fon­nal és sze­mé­lyes okmá­nya­i­val együtt, ezért nem tud Buda­pest­re utaz­ni.

A beje­len­tés­re a haj­dú­szo­bosz­lói jár­őrök a vas­út­ál­lo­más­ra men­tek. A rend­őri intéz­ke­dés során a nő elő­ad­ta, hogy koráb­ban Nyír­egy­há­zán, a vas­út­ál­lo­más peron­ján két fia­tal férfi lerán­tot­ta a vál­lán lévő tás­ká­ját, köz­ben az egyi­kük meg­rúg­ta, majd a tás­ká­val elfu­tot­tak a hely­szín­ről.  A vád­lott azt is közöl­te, hogy Nyír­egy­há­zá­ról akart Buda­pest­re utaz­ni, de nem volt jegye, ezért a jegy­vizs­gá­ló a haj­dú­szo­bosz­lói vas­út­ál­lo­má­son leszál­lí­tot­ta a vonat­ról.

A vád­lot­tat még aznap a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon is meg­hall­gat­ták, ahol fel­tár­ta beje­len­té­se valót­lan­sá­gát. Elmond­ta, hogy senki nem lopta el a tás­ká­ját, csak azért tett valót­lan beje­len­tést, mert nem volt pénze és abban bízott, hogy az érte­sí­tett rend­őrök segí­te­nek neki eljut­ni Buda­pest­re. Az elkö­ve­tő beje­len­té­se és a hely­szí­ni intéz­ke­dés során elő­adott állí­tá­sai alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy rab­lás bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rás indul­jon.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a nő beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.