Főoldal » Archív » Rendszeresen durván bántalmazta élettársát egy földesi férfi - A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen meg­ver­te a nála jóval idő­sebb élettársát.

A vád­lott és a sér­tett a 2018 nya­rán tör­tént meg­is­mer­ke­dé­sü­ket köve­tő­en 2019 ele­jén élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek és az özvegy­asszony föl­de­si házá­ban éltek. 2019 janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en rend­sze­re­sek vol­tak köz­tük a viták és a vesze­ke­dé­sek, mivel a férfi nagyon fél­té­keny volt a nála jóval idő­sebb élettársára.

Az együtt­élés során a vád­lott és a sér­tett is gyak­ran fogyasz­tott alko­holt, a vád­lott agresszi­ó­ja emi­att foko­zó­dott és egyre dur­vább módon bán­tal­maz­ta a sértettet.

2019. augusz­tus 9-én a vesze­ke­dé­sük során a sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy a visel­ke­dé­se és a bán­tal­ma­zá­sa miatt el fogja őt hagy­ni. Ezért a vád­lott egy kábel­da­rab­bal élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a sértettet.

2019. augusz­tus 10-én a sér­tett elköl­tö­zött a szü­le­i­hez, azon­ban más­nap a vád­lot­tal tör­tént beszél­ge­tést köve­tő­en vissza­ment a közös házukba.

Nem sok­kal később érke­zett haza ittas álla­pot­ban a vád­lott. A beszél­ge­tés vesze­ke­dés­be tor­kol­lott köz­tük, a férfi a ház tera­szán a sér­tet­tet hátul­ról a föld­re lökte, majd bakanccsal nagy erő­vel meg­rúg­ta őt a bal olda­lán. Ezután a sér­tet­tet a hajá­nál fogva fel­rán­gat­ta a tera­szon lévő heve­rő­re és ott a sér­tett fejét és arcát leg­alább ötször ököl­lel megütötte.

A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a vád­lott és a sér­tett a ház­ban maradt és nyu­go­vó­ra tért.

A fenti bán­tal­ma­zást köve­tő­en 2019. augusz­tus 14-én a sér­tett rosszul lett, kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A sér­tett­nek a vád­lott 2019. augusz­tus 11-én tör­tént bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben soro­zat bor­da­tö­ré­se kelet­ke­zett, meg­zú­zó­dott, ron­cso­ló­dott a lépe, amely miatt azt el kel­lett távolítani.

Ez utób­bi sérü­lés élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő. A lép kellő idő­ben tör­tént eltá­vo­lí­tá­sá­nak hiá­nyá­ban a sér­tett halá­la is bekö­vet­ke­zett volna. A sér­tett lépé­nek eltá­vo­lí­tá­sa mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményezett.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a jelen­leg távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.