Főoldal » Hírek » Repülővel hozták haza a rablót - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a rab­lás után kül­föld­re távo­zott. A fér­fit euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Német­or­szág­ból repü­lő­vel hoz­ták haza, majd őt a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2015. feb­ru­ár 2-án, 17 óra 40 perc­kor az orosz­lá­nyi dohány­bolt­ba bement, az eladó felé egy kést tar­tott, és a bevé­telt köve­tel­te. A sér­tett 48.000 forin­tot adott át a fér­fi­nak, aki a pénz­zel együtt távo­zott az üzletből.

A nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rást 2015-ben fel­füg­gesz­tet­te, mert a gya­nú­sí­tott kül­föl­dön isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dott, vele szem­ben bel­föl­di elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki. Ezt köve­tő­en ismert­té vált az elkö­ve­tő kül­föl­di tar­tóz­ko­dá­si helye, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró 2020. októ­ber 14-én euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki. A fér­fit a német ható­sá­gok 2020. novem­ber 22-én elfog­ták, majd 2021. már­ci­us 5-én átadták.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa ére­ké­ben, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ban való jelen­lé­té­nek a biztosítására.