Főoldal » Hírek » Részegen törte le a parkoló sorompóit – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san egy magán­par­ko­ló sorom­pó­it ron­gál­ta meg.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az 50 éves német férfi 2023 már­ci­u­sá­ban, éjsza­ka, ittas álla­pot­ban, Győr­ben, egy szó­ra­ko­zó­hely­ről tar­tott haza egy isme­rő­sé­vel. Ennek során egy magán­par­ko­ló­nál vitt el útjuk, ahol a férfi a tes­té­vel neki­ment az egyik sorom­pó­nak, és azt letör­te, majd vissza­for­dult, és szin­tén a tes­té­vel a másik sorom­pót elhaj­lí­tot­ta, utána pedig távozott.

Az elkö­ve­tő tet­té­vel több mint 170.000 forint kárt oko­zott. Végül a par­ko­ló biz­ton­sá­gi őre ment utána és tar­tot­ta vissza, míg a rend­őrök a hely­szín­re érkeztek.

A ter­helt ellen az ügyész­ség ron­gá­lás miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A kame­ra­fel­vé­te­lén lát­ha­tó, ahogy a férfi a máso­dik sorom­pót megrongálja.

A fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/889610829578202