Főoldal » Hírek » Rézkábelt loptak – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik egy nyer­ge­súj­fa­lui telep­hely­ről éjjel, két­szer, közel más­fél mil­li­ós érték­ben lop­tak rézkábelt.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett fér­fi­ak­nak állan­dó mun­ká­juk nem volt, ezért meg­be­szél­ték, hogy kábel­lo­pás­ból egé­szí­tik ki jöve­del­mü­ket. Az egyik férfi  a lopás előtt néhány nap­pal terep­szem­lét tar­tott a nyer­ge­súj­fa­lui cég telep­he­lyé­nél. Ezután az elkö­ve­tők 2023. ápri­lis 3-án, éjfél után, majd 2023. ápri­lis 8-án, 23 óra­kor gép­ko­csi­val  érkez­tek a telep­hely­hez, maguk­kal vit­tek egy vas­fű­részt. A fér­fi­ak mind­két alka­lom­mal a kerí­tés drót­há­ló­ját fel­haj­tot­ták, a résen bebúj­tak a telep­hely­re. Az udva­ron tárolt egyik kábel­dob­ról az első est­ben levág­tak leg­alább 15 méter hosszú­sá­gú, 120 kg súlyú 4 eres, 470.535 forint érté­kű, a máso­dik eset­ben 20 méter hosszú, 180 kg súlyú, 1.019.800 forint érté­kű rézkábelt.

A fér­fi­ak a levá­gott kábel­da­ra­bo­kat kisebb részek­re dara­bol­ták, a kerí­té­sen kidob­ták, majd a gép­jár­mű­vel elvitték.

A tol­va­jok a lopás­sal  1.490.335 forint kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

Az elkö­ve­tők egyi­kük baj­nai ott­ho­ná­ban a lopott kábe­lek külső műanyag szi­ge­te­lé­sét levág­ták, majd réz­hul­la­dék­ként érté­ke­sí­tet­ték össze­sen 622.000 forin­tért, és a pénzt egy­más között megfelezték.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban mind­két fér­fi­val szem­ben arra tett indít­ványt, hogy  az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, köte­lez­ze az elkö­ve­tő­ket a sér­tett kárá­nak meg­fi­ze­té­sé­re, a lefog­lalt vas­fű­részt koboz­za el. 

A vide­ón a lopás látható.