Főoldal » Hírek » Robbantással fenyegette egy televíziós csatorna budapesti székházát - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 24 éves férfi az egyik közös­sé­gi olda­lon lét­re­ho­zott álpro­fil­lal, fenye­ge­tő üze­ne­te­ket kül­dött egy tele­ví­zi­ós csa­tor­na több dol­go­zó­já­nak, amely­ben rob­ban­tás­sal, illet­ve sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenyegetett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott – egy 24 éves férfi – az egyik közös­sé­gi olda­lon lét­re­ho­zott egy álnév­vel ellá­tott pro­filt. Ehhez a pro­fil­hoz jogo­su­lat­la­nul, a közös­sé­gi oldalt hasz­ná­ló, más valós sze­mély pro­fil­ké­pét töl­töt­te fel.

A vád­lott ezt köve­tő­en, 2021 már­ci­u­sá­ban az így lét­re­ho­zott álpro­fil­lal, rob­ban­tás­sal fenye­ge­tő üze­ne­te­ket kül­dött egy tele­ví­zi­ós csa­tor­na több dol­go­zó­já­nak, mivel sérel­mez­te a tele­ví­zi­ós csa­tor­na hír­mű­so­ra­i­ban elhang­zot­ta­kat. A vád­lott a fenye­ge­tő üze­ne­te­i­ben azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a közel­jö­vő­ben bár­mi­kor szá­mol­ni kell a köz­ve­széllyel járó ese­mény bekö­vet­ke­zé­sé­vel. A dol­go­zók­nak kül­dött üze­ne­tek­ben továb­bá őket, illet­ve hoz­zá­tar­to­zó­i­kat sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­get­te meg. 

A rend­őrök átku­tat­ták a tele­ví­zió buda­pes­ti szék­há­zát, azon­ban rob­ba­nó­szert, rob­ba­nó­anya­got nem talál­tak. A vád­lott­nak a rob­ban­tás­sal való valót­lan fenye­ge­té­sei alkal­ma­sak vol­tak a köz­nyu­ga­lom megzavarására.

A vád­lott továb­bá azzal, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ül hasz­nált álpro­fil­hoz egy valós sze­mély (egy férfi) fény­ké­pét töl­töt­te fel, ennek a sze­mély­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met oko­zott, hiszen azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a bűn­cse­lek­mé­nye­ket ő követ­te el.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel, vala­mint sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. Az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben más ügy­ben – szin­tén köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt – koráb­ban kisza­bott 1 év 4 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.