Főoldal » Archív » Robbantással fenyegetve rabolta ki a dohányboltot – vádemelés

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás és köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki házi­lag készí­tett, rob­ba­nó­anyag­nak lát­szó szer­ke­zet bemu­ta­tá­sá­val fenye­get­te meg annak a dohány­bolt­nak a pénz­tá­ro­sát, ahon­nan 96.000,- Ft kész­pénzt vitt el.

A vád sze­rint a vád­lott 2014 novem­be­ré­ben, Szé­kes­fe­hér­vá­ron, egy bom­bá­nak lát­szó tár­gyat készí­tett, ame­lyet egy tás­ká­ban rej­tett el. Dél­után a kisze­melt dohány­bolt­ba ment, hogy fel­mér­je a tere­pet. A vád­lott este ismét meg­je­lent az üzlet­ben, ahol meg­mu­tat­ta a bom­bá­nak lát­szó szer­ke­ze­tet tar­tal­ma­zó tás­kát a pénz­tá­ros­nak, miköz­ben meg­fe­nye­get­te, hogy fel­rob­bant­ja a helyi­sé­get, amennyi­ben nem adja át a napi bevé­telt. A pénz­tá­ros a vád­lott fenye­ge­tő fel­lé­pé­sé­re átadott a kasszá­ból 96.000,- Ft kész­pénzt, majd a férfi távo­zott a dohányboltból.

A ter­helt cse­lek­mé­nyét két férfi ész­lel­te, akik a mene­kü­lő vád­lott után futot­tak, az egyik tár­sas­ház­nál elfog­ták és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták. A vád­lott fenye­ge­té­se miatt a rend­őr­ség a tár­sas­ház lakó­it kitelepítette.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint letar­tóz­ta­tá­sá­nak az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.