Főoldal » Hírek » Rokonaira gyújtotta a házat -a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki szán­dé­ko­san gyúj­tott fel egy mis­kol­ci csa­lá­di házat annak érde­ké­ben, hogy a bent alvó roko­na­it meg­öl­je.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren, vala­mint rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let sze­rint a nő és a ház­ban lakó csa­lád­tag­jai rend­sze­re­sen ita­loz­tak. Az elfo­gyasz­tott alko­hol hatá­sa miatt gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek, melyek során az elkö­ve­tő több alka­lom­mal meg­fe­nye­get­te rokonait.

2020. ápri­lis 10. nap­ján a ház lakói ismé­tel­ten a reg­ge­li órák­tól késő estig ita­loz­tak és a nap során több­ször össze­vesz­tek egy­más­sal. A vád­lott, miu­tán egyre itta­sabb lett, újra elkez­dett köte­ked­ni, majd a „rátok gyúj­tom a házat, miért nem hal­tok már meg!”  kije­len­tés­sel fenye­get­te meg csa­lád­tag­ja­it. Mivel attól félt, hogy a meg­fe­nye­ge­tet­tek kihív­ják a rend­őr­sé­get, a házat elhagy­ta, roko­nai pedig lefe­küd­tek alud­ni. Ami­kor látta, hogy az udva­ron már nem tar­tóz­ko­dik senki, vissza­ment a ház­hoz és a nyi­tott tera­szon lévő kana­pét ace­ton­nal lelo­csol­ta, majd meg­gyúj­tot­ta. Mivel a ház­ban - egy sze­mély kivé­te­lé­vel - már min­den­ki aludt, ezért a tűz ész­le­lé­se­kor az már a tető­szer­ke­zet­re is átter­jedt. A benn tar­tóz­ko­dók vala­mennyi­en kime­ne­kül­tek, majd meg­pró­bál­ták a tüzet elol­ta­ni, azon­ban a lán­go­kat csak a hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók­nak sike­rült meg­fé­kez­ni­ük. Csu­pán a sze­ren­csén múlt, hogy nem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés vagy haláleset.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét mind­vé­gig tagad­ta, az íté­let ellen védő­jé­vel a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés eltúl­zot­tan enyhe, az nem iga­zo­dik a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz és az elkö­ve­tő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez. Az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt állva újabb, kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő vád­lott foko­zott veszélyt jelent a tár­sa­da­lom­ra, ezért a bün­te­té­si célok kizá­ró­lag lénye­ge­sen hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­val érhe­tők el.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.