Főoldal » Archív » Román embercsempészeket fogtak Inárcsnál

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te két román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint hét szír állam­pol­gárt pró­bált Auszt­ri­á­ba csempészni.

A szír állam­pol­gá­rok Romá­nia irá­nyá­ból ille­gá­li­san lép­ték át a magyar határt, majd a gyanú sze­rint 2020. már­ci­us 10-én, Makó tér­sé­gé­ben, fel­vet­te őket autó­juk­ba a két román állam­pol­gár­sá­gú férfi, akik pén­zért Bécs­be szál­lí­tot­ták volna őket.

Útban Bécs felé, az M5 autó­pá­lyán, Inárcs tér­sé­gé­ben, a román sze­mé­lyek által veze­tett két gép­ko­csit rend­őri intéz­ke­dés alá vonták.

A román sofő­rök cse­lek­mé­nye ember­csem­pé­szés bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a sofő­rök letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rá­si jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa, rész­ben pedig a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak elke­rü­lé­se érdekében.