Főoldal » Hírek » Romlott disznósajtot árult a piacon, melytől közel 30 ember betegedett meg - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a ható­sá­gi elő­írá­sok meg­sze­gé­sé­vel állí­tott elő hús­ké­szít­mé­nye­ket és árul­ta azo­kat egy sze­ge­di piacon.

A vád­irat sze­rint a férfi az egyik megye­be­li falu­ban levő házá­ban dol­go­zott fel ser­tés­húst és árul­ta azt a kör­nyék­be­li kis­ter­me­lői pia­co­kon. A vád­lott 2019. máju­sá­ban közel két héten keresz­tül adott el az egyik sze­ge­di pia­con disz­nó­saj­tot, füs­tölt májast és abált vért, ame­lye­ket a ható­sá­gi elő­írá­sok meg­sze­gé­sé­vel állí­tott elő. A férfi ugyan­is nem a saját maga által tar­tott álla­tok húsát, hanem ellen­őri­zet­len for­rás­ból beszer­zett ter­mé­ke­ket dol­go­zott fel, érvé­nyes egész­ség­ügyi kis­könyv­vel nem ren­del­ke­zett, a telep­he­lyen a kéz­fer­tőt­le­ní­tés lehe­tő­sé­ge nem volt adott, továb­bá a hús­ké­szít­mé­nye­ket hűtés nél­kül szál­lí­tot­ta és érté­ke­sí­tet­te. A vád­lott által eladott ter­mé­kek­ben sal­mo­nel­la tenyé­szett ki, mely­nek követ­kez­té­ben 28 vevő láz­zal és egyéb kel­le­met­len tüne­tek­kel járó meg­be­te­ge­dést szen­ve­dett el. 4 beteg közü­lük kór­ház­ba is került. A járá­si hiva­tal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat­egész­ség­ügyi Osz­tá­lya a pia­con tar­tott ellen­őr­zé­se során a vád­lott által árult ter­mé­kek­ből vett min­ták­ból ugyan­azt a kór­oko­zót mutat­ta ki, mint a bete­gek­nél. A vád­lott meg­szeg­te a hús­áru­ra vonat­ko­zó és a biz­ton­sá­gos élelmiszer-előállítást garan­tá­ló jogszabályokat.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit ártal­mas köz­fo­gyasz­tá­si cikk for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­nak bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.