Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Rossz szomszédi viszony vezetett a verekedéshez- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a három férfi ellen, akik egy koráb­bi konf­lik­tus miatt botok­kal támad­tak rá a szom­széd­ban élő asszony élet­tár­sá­ra és annak testvérére.

 Az idő­sebb vád­lott és két fia Konyá­ron élnek egy csa­lá­di ház­ban. A köze­lük­ben lakik az egyik sér­tett élet­tár­sa. A bűn­cse­lek­mény nap­ján a sér­tet­tek az asszony házá­ban tartózkodtak.

2019. novem­ber 15-én este a vád­lot­tak és a sér­tet­tek kint vol­tak az utcán, ami­kor az idő­sebb vád­lott és az egyik sér­tett össze­szó­lal­ko­zott, han­go­san szid­ták egy­mást. Emi­att ezen sér­tett élet­tár­sa beje­len­tést tett, majd rend­őri intéz­ke­dés tör­tént a helyszínen.

Miu­tán a rend­őrök elmen­tek, a három vád­lott egy-egy fabot­tal a kezé­ben a szom­széd­asszony háza elé ment, han­gos­kod­tak és pro­vo­kál­ták a nő élet­tár­sát, vala­mint annak test­vé­rét. A sér­tet­tek kimen­tek az utcá­ra, ahol az egyik fia­ta­labb vád­lott az egyik sér­tet­tet a fabot­tal nagy erő­vel fejen ütöt­te. A test­vé­re segít­sé­gé­re siető másik sér­tett­re ekkor rátá­madt a másik fia­ta­labb vád­lott, a fabot­tal meg­ütöt­te a férfi tar­kó­ját és bal kezét. Ezt látva az idő­sebb vád­lott is bekap­cso­ló­dott a vere­ke­dés­be, a nála lévő bot­tal ráütött mind­két sér­tett fel­ső­tes­té­re, majd fia­i­val együtt elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az egyik sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a másik­nak fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyu­ló kéz­sé­rü­lé­se keletkezett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló, illet­ve más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta mind­há­rom vád­lott tekin­te­té­ben. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban az apa és egyik fia vonat­ko­zá­sá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során hasz­nált esz­kö­zök­ről készült fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/botokkal-utottek