Főoldal » Archív » Rosszul mérte fel a teherautó sofőr a vasúti síntől való távolságát

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a teher­gép­ko­csi veze­tő ellen, aki mun­ka­vég­zé­se során nem tar­tott kellő távol­sá­got a vas­úti pálya­test­től és az arra köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat moz­do­nya a teher­au­tó hátsó részé­nek ütközött

A vád­lott teher­gép­jár­mű veze­tő­ként dol­go­zott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban a Haj­dú­szo­bosz­ló és Kaba vas­út­ál­lo­má­sok között tör­té­nő vas­úti pálya­test fel­újí­tá­sá­nál. 2018. júni­us 15-én reg­gel 8 óra körü­li idő­ben a vád­lott a nyi­tott teher­gép­jár­mű­vel zúzott követ szál­lí­tott az épít­ke­zés­re. Haj­dú­szo­bosz­ló felől haladt Kaba irá­nyá­ba a vas­úti pálya­test mel­lett az épí­tő­anyag szál­lí­tá­sá­ra kiala­kí­tott földúton.

A két tele­pü­lés közöt­ti pálya­sza­kasz egyik átjá­ró­já­hoz érkez­ve meg­állt, kira­ko­dás­ra várt. A meg­ál­lás alkal­má­val azon­ban nagy­fo­kú figyel­met­len­ség miatt nem ész­lel­te, hogy az álta­la veze­tett teher­au­tó hátsó része rész­ben fedi a vas­úti pálya­tes­tet és a rövid időn belül arra köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat moz­do­nyá­nak első sarok­ré­sze érin­tő­le­ge­sen neki­üt­kö­zött a teher­gép­ko­csi oldal­fa­li biz­ton­sá­gi reteszének.

A bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. A sze­mély­vo­na­ton a bal­eset idő­pont­já­ban a 3 fős vonat­sze­mély­ze­ten kívül továb­bi 250 utas tar­tóz­ko­dott. A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gű maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ira­tok tar­tal­ma alap­ján pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.