Főoldal » Hírek » Ruhapróba közben rabolta ki a sértettet - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a für­dő­szo­bá­ba zárta az idős sér­tet­tet, amíg el nem vette a pénzét.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi 2022 ápri­li­sá­ban össze­fu­tott az álta­la korább­ról ismert sér­tet­tel, aki­nek fel­aján­lot­ta, hogy elvi­szi egy olyan hely­re, ahol pólót tud venni. Mivel a sér­tett egyéb­ként is sze­re­tett volna ruhát vásá­rol­ni, őt a vád­lott elve­zet­te az egyik – a szán­dé­ka­i­ról mit sem sejtő – roko­na kapos­vá­ri házá­hoz, ahol a sér­tett – azért, hogy a pólót fel­pró­bál­ja – a kony­há­ból nyíló für­dő­szo­bá­ba ment, míg a kabát­ját kint hagy­ta az egyik széken.

Ezt ész­lel­ve a vád­lott magá­hoz vette a kabá­tot, majd a für­dő­szo­ba­aj­tó elé állt, és onnan az idő­köz­ben már kijön­ni szán­dé­ko­zó fér­fit mind­ad­dig nem enged­te ki, amíg át nem kutat­ta a kabát­ja zse­be­it, ahon­nan végül 70.000 forin­tot vett magához.

A sér­tett – aki a für­dő­szo­bá­ba zárva kép­te­len volt meg­aka­dá­lyoz­ni a pén­zé­nek elvé­te­lét – azon­nal ész­lel­te, hogy kira­bol­ták, a fel­je­len­té­sét köve­tő­en pedig a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták, és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő har­ma­dik napon elfog­ták a vádlottat.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a fér­fit köte­lez­ze egy­út­tal a sér­tett pén­zé­nek vissza­fi­ze­té­sé­re is.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.