Főoldal » Archív » Saját apját lopta meg a nógrádi férfi

Lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 19 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki alvó apja ágya mel­lől lopta el annak pénzét.

A vád sze­rint a fia­tal férfi koráb­ban közös ház­tar­tás­ban élt apjá­val, azon­ban kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, ezért a vád­lott elköl­tö­zött tőle.

Tavaly augusz­tus­ban a vád­lott meg­lá­to­gat­ta édes­ap­ját azért, hogy tőle pénzt kér­jen, ő azon­ban nem adott, és a ház­ból is elküld­te. A vád­lott ekkor elhagy­ta az ingat­lant, azon­ban az éjsza­kai órák­ban vissza­tért. Az ajtót a sér­tett nem zárta kulcs­ra, így a vád­lott aka­dály­ta­la­nul beju­tott a házba, ahol a sér­tett ágya mel­lett lévő pénz­tár­cá­ból elvett 28 500 forin­tot, amit a későb­bi­ek­ben elköltött.

A sér­tett az eljá­rás során magán­in­dít­vány ter­jesz­tett elő, azaz kérte a fia meg­bün­te­té­sét a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv alap­ján ugyan­is a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek nagy része – köz­tük a lopás – ese­tén az elkö­ve­tő csak magán­in­dít­vány­ra bün­tet­he­tő, ha a sér­tett a hozzátartozója.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár meg­té­rí­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.