Főoldal » Archív » Saját barátjától csalt ki pénzt – bíróság előtt kell felelnie

A vád­lott és a sér­tett több mint 10 éve bará­ti kap­cso­lat­ban áll­tak. 2016. októ­ber­ben a 34 éves férfi fel­hív­ta az isme­rő­sét, hogy egy gép­jár­mű­vel kap­cso­la­tos bün­te­té­sé­nek befi­ze­té­sé­re sür­gő­sen 50.000 Ft-ot kér köl­csön, a pénz vissza­fi­ze­té­se azon­ban eleve nem állt szán­dé­ká­ban. A sér­tett a vád­lott részé­re ekkor átadott több mint 55 ezer forint­nak meg­fe­le­lő sváj­ci frankot.

A vád­lott isme­rő­se idő­köz­ben mun­ka­vég­zés cél­já­ból Svájc­ba uta­zott, de bará­ti kap­cso­la­tuk fenn­ma­radt. Üze­net­vál­tá­suk során derült ki, hogy a sér­tett Deb­re­cen­ben lakást kíván bérel­ni és a vád­lott fel­aján­lot­ta, hogy segít a bér­le­ti szer­ző­dés megkötésében.

A sér­tett által kivá­lasz­tott lakás kap­csán a vád­lott a sér­tet­tet meg­té­vesz­tet­te azzal, hogy a bér­le­ti díjat leal­kud­ta és kau­ció címén elkért 170.000 Ft-ot. A férfi az átvett pénz­össze­get nem a lakás bér­be­vé­te­lé­re fordította.

A vád­lott a sér­tett­nek össze­sen több mint 225.000 Ft kárt oko­zott, amely­ből csu­pán 20.000 Ft térült meg későb­bi visszafizetéssel.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben kisebb kárt okozó foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.