Főoldal » Hírek » Saját édesanyját rabolta ki, de édesapjától is lopott egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel biz­to­sí­tot­ta megélhetését.

A 19 éves férfi mun­ka­nél­kü­li és haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, meg­él­he­té­sét bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből biz­to­sí­tot­ta, 2021. júni­us 24-28. napja között két­szer is lopott szü­le­i­től. Elő­ször a nád­ud­va­ri házuk udva­rá­ról vasat lopott, néhány nap­pal később a nyi­tott abla­kon keresz­tül ment be a házba, és az édes­ap­ja pénz­tár­cá­já­ból vitt el 20.000 forin­tot. Az édes­ap­já­nak oko­zott közel 34.000 forint kár­ból 6.000 forint meg­té­rült, mivel a rend­őr­ség a pénz egy részét meg­ta­lál­ta nála és vissza­ad­ta a sér­tett­nek. Az apa a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte fiá­nak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonását.

A vád­lott 2021. decem­ber 7. nap­já­ra vir­ra­dó­an egy nád­ud­va­ri asszony házá­nak udva­rá­ra a kerí­té­sen keresz­tül bemá­szott, és az ólból ello­pott 14 tyú­kot és kakast. Az asszony kérte a több, mint 25.000 forint kárá­nak a megtérítését.

A férfi 2021. decem­ber 7-én, dél­után az udva­ron várta haza­té­rő édes­any­ját, és nehez­mé­nyez­te, hogy lopás miatt fel­je­len­tet­ték. A férfi pénzt köve­telt, de nem kapott, ezért szid­ta az édes­any­ját, majd letép­te hátá­ról a tás­kát, amit kido­bott az utcá­ra. Ekkor a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett az isme­rő­se, az asszony pedig fel­vet­te az utcá­ra dobott tás­ká­ját. A fia­tal ekkor meg­ra­gad­ta a tás­kát, és el akar­ta venni, amit az isme­rős aka­dá­lyo­zott meg. A vád­lott meg­ra­gad­ta az édes­any­ja kabát­ját, majd őt a kerí­tés­nek nyom­va meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem ad 1.000 forin­tot, akkor meg­öli. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett kéré­sé­re az isme­rős a pénzt a fia­tal elé dobta, aki azt fel­vet­te és távozott.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben rab­lás és minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Emel­lett a járá­si ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett kár­igé­nyét bírál­ja el, és ren­del­jen el vagyonelkobzást.