Főoldal » Hírek » Saját édesanyját rabolta ki - Fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki saját édes­any­ját azért rabol­ta ki, mert az asszony nem adott neki pénzt arra hivat­ko­zás­sal, hogy azt alko­hol­ra költené.

A vád­irat sze­rint az édes­any­já­val egy ingat­lan­ban élő kis­kő­rö­si férfi – az ügy vád­lott­ja - évek óta alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­tat, szü­lő­je tart­ja el. Tavaly augusz­tus ele­jén ráadá­sul a mun­ká­ját is elve­szí­tet­te. Szep­tem­ber 3-án, dél­előtt a férfi meg­je­lent az üzlet­ben, ahol az asszony dol­go­zott, és 200 forin­tot kért tőle. A sér­tett azon­ban meg­ta­gad­ta a kérést arra hivat­koz­va, hogy a pénzt alko­hol­ra köl­te­né. A vád­lott ekkor a sér­tett mel­lett elha­lad­va a pénz­tár­gép felé indult, azon­ban az asszony meg­előz­te őt, és kezé­ben egy part­vist tart­va oda­lé­pett a pénz­tár­gép elé, hogy a tes­té­vel meg­véd­je azt.

A vád­lott ekkor két kezé­vel az édes­any­ját a mell­ka­sá­nál meg­lök­te, ami­től az asszony az egyen­sú­lyát kissé elvesz­tet­te és emi­att hát­rébb lépett. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott a kasszá­hoz lépett és annak szél­ső fiók­já­ból kivett 1.500 forin­tot. A sér­tett ekkor a kezé­ben lévő part­vis nye­lé­vel a vád­lott kar­já­ra ütött, gázspray-vel pedig a vád­lott­ra fújt, meg­aka­dá­lyoz­va, hogy a kasszá­ból több pénzt vegyen ki. Ezután meg­pró­bál­ta fia kezé­ből kira­gad­ni a kasszá­ból kivett bank­je­gye­ket, de csak az egyik ötszáz forin­tos bank­je­gyet sike­rült vissza­sze­rez­nie. A vád­lott ezután az üzlet­ből siet­ve távozott.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.