Főoldal » Hírek » Saját feleségét is átverve, magát titkos tábornoknak adta ki - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett – vagyon elle­ni és kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az 53 éves férfi és öt társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A vád­irat sze­rint a 2016. feb­ru­á­ri sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en – taxis­ként dol­go­zó – férfi elha­tá­roz­ta, hogy magát hiva­ta­los sze­mély­nek kiad­va és ebből adódó lehe­tő­sé­ge­it valót­la­nul han­goz­tat­va, máso­kat téve­dés­be ejtve sze­rez pénzt. Cse­lek­mé­nyé­hez téve­dés­ben tar­tott vagy a bűn­cse­lek­mé­nyek­be bevont nők­kel – több­ször pár­hu­za­mo­san – fenn­tar­tott kap­cso­la­ta­it is fel­hasz­nál­ta, a meg­vá­dolt tár­sai közül pedig – jó üzle­tet remél­ve – töb­ben vol­tak abban a tudat­ban, hogy a fér­fin keresz­tül hiva­ta­los sze­mélyt vesz­te­get­nek.

A férfi 2016 már­ci­u­sá­ban meg­is­mert fele­sé­gé­nek és csa­lád­já­nak valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a rend­őr­sé­gen dan­dár­tá­bor­nok, vala­mint a nem­zet­biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tok­nál és a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­nál is hiva­tá­sos beosz­tás­ban van, továb­bá, hogy a bel­ügy­mi­nisz­ter­rel bizal­mi kap­cso­lat­ban áll, akit alkal­man­ként helyet­te­sí­te­ni is szo­kott a mun­ká­já­ban. A férfi 2016 októ­be­ré­ben ugyan­ezen hivat­ko­zá­sok­kal tévesz­tett meg egy másik nőt is, akit az irán­ta fenn­ál­ló érzel­me­it kihasz­nál­va arra vett rá, hogy álné­ven, magát a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um dol­go­zó­já­nak kiad­va a sér­tet­tek előtt erő­sít­se meg állí­tá­sa­it.

Az elkö­ve­tő alap­ta­la­nul ígért állást a rend­őr­sé­gen pár száz­ezer forin­tért, elke­rü­len­dő a külön­bö­ző ható­sá­gi eljá­rá­sok meg­in­dí­tá­sát „cég vala­mint rend­szám védel­met” árult, és „bel­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mi fedett nyo­mo­zók” által koráb­ban hasz­nált laká­sok áron aluli meg­vé­te­lé­ért vett át mil­li­ós nagy­ság­ren­dű elő­le­get leg­alább 20 sér­tet­tet becsap­va, nekik össze­sen 50 ingat­lan eladá­sát ígér­ve.

A férfi pálya­vá­lasz­tás előtt álló gyer­me­kek szü­le­i­nek kínált 1.800.000 forin­tért egy „feke­te könyv”-nek neve­zett tan­anya­got, amely­ről azt állí­tot­ta, hogy azzal biz­to­sít­ha­tó az egye­te­mi fel­vé­te­li és később a rend­vé­del­mi pályán a veze­tő beosz­tás meg­szer­zé­se is. A való­já­ban az inter­net­ről bárki által letölt­he­tő és lespi­rá­lo­zott tör­vény­ma­gya­rá­za­tot öten vet­ték meg.

A férfi - aki közel 150 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg a sér­tet­te­ket -, az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a külö­nös, több­szö­rös vissza­esőt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je fegy­ház­bün­te­tés­re – azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa kizárt – és 117.719.000 forint összeg­ben ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást.