Főoldal » Archív » Saját hasznára, pénzbefizetése nélkül szerencsejátékot játszott a fogadó iroda alkalmazottja

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt.

A férfi alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ként ter­mi­nál­ke­ze­lői mun­ka­kör­ben dol­go­zott Mis­kol­con, egy sze­ren­cse­já­ték foga­dó iro­dá­ban, ahol 2016. októ­ber hónap és novem­ber hónap egy-egy nap­ján a ter­mi­nál hasz­ná­la­tá­val 380 000 Ft érték­ben gépi foga­dá­so­kat kötött anél­kül, hogy az ellen­ér­té­ket a pénz­tár­ba befi­zet­te volna. A cse­lek­mé­nyé­vel oko­zott pénz­tár­hi­ány­ból a fize­té­sé­ből való levo­nás útján 105 800 Ft megtérült.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, és a sza­bad­lá­bon lévő vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben kisza­ban­dó fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.