Főoldal » Archív » Saját házában alvó sértettet fosztott ki egy hajdúszováti férfi

A férfi ellen a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. decem­ber 1-jén a késő dél­utá­ni órák­ban meg­je­lent egyik isme­rő­se haj­dú­szo­vá­ti házá­nál, ahol őt fogad­ták és ital­lal is meg­kí­nál­ták. A vád­lott este nyolc óra körül távo­zott a ház­ból, ami­kor a csa­lád már lefek­vés­hez készülődött.

A férfi haj­na­li fél három körül vissza­ment a csa­lád házá­hoz azzal a szán­dék­kal, hogy onnan érté­ke­sebb tár­gyat lopjon.

A sér­tett házá­nak bejá­ra­ti ajta­ját, egy kam­pó­ra akaszt­va, lánc rög­zí­tet­te. A vád­lott a lán­cot kiakasz­tot­ta, és bement a házba, majd a sér­tett által hasz­nált szo­bá­ba. A szo­bá­ban a nő a kis­gye­re­ke­i­vel aludt, így véde­ke­zés­re kép­te­le­nek voltak.

A férfi kihasz­nál­va ezt a hely­ze­tet, a szo­bá­ban az éjje­li szek­ré­nyen lévő mobil­te­le­font, töl­tőt és egy hang­szó­rót vett magá­hoz, majd távo­zott a helyszínről.

A vád­lott a sér­tett­nek össze­sen 14.000 forint össze­gű kárt oko­zott, amely­ből az eljá­rás során lefog­la­lás­sal és kiadás­sal 9.000 forint megtérült.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a bíró­ság érdem­ben bírál­ja el.