Főoldal » Hírek » Saját nagyanyját akarta kirabolni- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber hónap végén a kora dél­utá­ni órák­ban, Her­nád­né­me­ti­ben a nagy­any­ja házá­ba a bejá­ra­ti ajtót berúg­va, bement. Az volt a szán­dé­ka, hogy érté­ke­ket tulaj­do­nít el, így a kony­há­ban egy zsák­ba elkezd­te össze­pa­kol­ni a tűzifát.

Idő­köz­ben viszont haza érke­zett a nagy­any­ja, aki kér­lel­te, hogy ne lopja meg. Erre a vád­lott azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy adjon neki kész­pénzt, amennyi­ben ezt nem teszi, azzal fenye­ge­tő­zött, hogy megöli.

A sér­tett­nél nála volt a nyug­dí­ja, de azt mond­ta, hogy nincs pénze. A vád­lott ekkor oda­lé­pett hozzá, és ráki­a­bált, hogy ne hazud­jon, mert tudja, hogy ma kapta meg a nyug­dí­ját, és ismét meg­ölés­sel fenyegette.

Az idős nő tovább­ra sem adta oda a pénzt, ezért a vád­lott ököl­lel két­szer meg­ütöt­te az arcán, ami­től a sér­tett meg­szé­dült, majd térd­re esett. A vád­lott a nagy­any­ja nad­rág­zse­be­it akar­ta átku­tat­ni, a sér­tett azon­ban mind­két kezét bele­tet­te a zse­be­i­be, így védve a nála lévő kész­pénzt. A vád­lott folya­ma­to­san rán­gat­ta, a sér­tett viszont segít­sé­gért kia­bált, amit a szom­széd­ja meg­hal­lott, átment a házba és a vád­lot­tat kikí­sér­te az épületből.

A vád­lott nem nyu­go­dott bele, hogy nem tudott pénzt sze­rez­ni, vissza­ment a lakás­ba, ahol őrjöng­ve tört, zúzott, össze­tör­te a tele­ví­zi­ót és a hűtő­szek­rényt, köz­ben azt ordí­toz­ta, hogy meg fogja ölni a nagy­any­ját, ő már úgy is ült bör­tön­ben. Ismé­tel­ten a szom­széd­nak kel­lett közbe lép­nie, ő távo­lí­tot­ta el a vádlottat.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arc és a térd 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­it szen­ved­te el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.