Főoldal » Hírek » Saját pásztorbotjával vert halálra egy csordást három fiatalkorú - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt ítélt el három – egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló – fia­tal­ko­rút a Mis­kol­ci Tör­vény­szék. Az elkö­ve­tés­kor 16 éves – lakás­ott­hon­ból szö­kés­ben lévő – fia­tal­ko­rú vád­lot­tat 10 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, míg 14 év alat­ti tár­sa­i­val szem­ben 4-4 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést ren­delt el. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bör­tön­bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa mel­lett a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A bor­so­di kis­vá­ros­ban lakó, egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló, ren­de­zet­len csa­lá­di körül­mé­nyek között élő elkö­ve­tők napon­ta talál­koz­tak. 2018 augusz­tu­sá­nak végén ismer­ked­tek meg a csor­dás­ként dol­go­zó sér­tet­tel, aki­ről tud­ták, hogy egy lakó­ko­csi­ban él. Néhány nap­pal később fel­ke­res­ték a fér­fit a lakó­au­tó­já­ban, ahol mind­annyi­an alko­holt fogyasz­tot­tak. Az elfo­gyasz­tott ital­tól a sér­tett súlyos fokú alko­ho­los álla­pot­ba került. Késő dél­után a fia­ta­lok segí­tet­tek a fér­fi­nak az álla­tok tere­lé­sé­ben, miköz­ben nézet­el­té­rés ala­kult ki közöt­tük. Az alko­hol miatt a sér­tett nehe­zen ért­he­tő beszéd­del kezd­te szi­dal­maz­ni a fiú­kat, akik emi­att kine­vet­ték. Ami­kor a férfi szó nél­kül a leg­idő­sebb vád­lott irá­nyá­ba indult, ő a nála lévő 140 cm hosszú pász­tor­bot­tal ütés­sel vála­szolt. A sér­tett az üté­sek követ­kez­té­ben arc­cal a föld­re esett. Ekkor a másik két fia­tal is ütni, tapos­ni, kezd­te a részeg fér­fit, és rátér­del­tek, miköz­ben a „meg­halsz kutya” kife­je­zést kia­bál­va együtt bán­tal­maz­ták tovább a maga­te­he­tet­len, véde­ke­zés­re kép­te­len áldo­za­tot. A fia­ta­lok  tet­tü­ket csak akkor hagy­ták abba, ami­kor a sér­tett már nem moz­gott. Ezt köve­tő­en a leg­idő­sebb vád­lott a még élet­ben lévő férfi zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cát a benne lévő 650 forint kész­pénz­zel, majd a 250 méter­re lévő lakó­ko­csi­ból körül­be­lül 3000 forint érték­ben külön­fé­le élel­mi­sze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A sér­tett tes­tén fel­tárt nagy­szá­mú sérü­lés olyan súlyos volt, hogy az idő­ben érke­ző szak­sze­rű segít­ség sem tudta volna meg­men­te­ni a férfi éle­tét.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés cél­já­ból fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se és a bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett nyúj­tott be fel­leb­be­zést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­ha­tó­ság fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak kímé­let­le­nül, gát­lás­ta­lan bru­ta­li­tás­sal alkal­maz­tak értel­met­len erő­sza­kot a súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság miatt hát­rá­nyos véde­ke­zé­si képes­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki a bán­tal­ma­zás­ra okot nem adott. A tár­sa­da­lom védel­me ilyen elkö­ve­tők­kel szem­ben csak pél­dás bün­te­tés­sel biz­to­sít­ha­tó, amely egy­ben az álta­lá­nos meg­elő­zés érvé­nye­sü­lé­sét is biz­to­sít­ja.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.