Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Saját zsebre dolgozott - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy már­ka­szer­viz mun­ka­fel­ve­vő­je­ként az elvég­zett javí­tá­so­kért átvett pénzt nem fizet­te be a pénz­tár­ba, hanem eltette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019 máju­sá­tól mun­ka­fel­ve­vő­ként dol­go­zott egy kami­o­nok és buszok szer­vi­ze­lé­sé­vel fog­lal­ko­zó cég­nél. A férfi rend­sze­re­sen ját­szott sze­ren­cse­já­té­ko­kat, ame­lyek sok pén­zét emész­tet­ték fel. Az ehhez szük­sé­ges anya­gi for­rást mun­kál­ta­tó­ja meg­ká­ro­sí­tá­sá­val biztosította.

A férfi 2019 máju­sa és decem­be­re közöt­ti idő­szak­ban több eset­ben, az alkal­man­ként több­száz­ezer forin­tos mun­ka­dí­ja­kat kész­pénz­ben kérte el az ügy­fe­lek­től. Ezt köve­tő­en az átvett össze­ge­ket egy­ál­ta­lán nem vagy csak rész­ben fizet­te be a cégnek.

A férfi hét hónap alatt közel nyolc­mil­lió forint­hoz jutott ezzel a mód­szer­rel, amit nagy­részt sze­ren­cse­já­té­kok­ra fordított.

Emel­lett ebben az idő­szak­ban két ügy­fe­let is meg­té­vesz­tett. Előre elkér­te tőlük a jár­mű­ve­ik ter­ve­zett javí­tá­sá­nak költ­sé­ge­it, de azok­kal kap­cso­la­tos mun­kát a cég­ben nem vette fel. Mun­kál­ta­tó­ja nem is tudott ezen ügy­le­tek­ről, a javí­tá­sok­ra sor sem került, az elkö­ve­tő viszont több mint két­mil­lió forint­hoz jutott jogtalanul.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te és csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.