Főoldal » Hírek » Sajátjaként rendelkezett a feladni kívánt összegekkel - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bics­kei Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki egy Fejér megyei pos­ta­hi­va­tal alkal­ma­zott­ja­ként az ügy­fe­lek által kész­pénz­át­uta­lá­si meg­bí­zás­sal átadott pénz­össze­gek­kel saját­ja­ként rendelkezett.

A vád­lott 2019. már­ci­us 11. és 2019. május 24. között pos­tai ügy­fél­szol­gá­la­ti ügy­in­té­ző­ként dol­go­zott egy Fejér megyei pos­ta­hi­va­tal­ban. Mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­hoz tar­to­zott töb­bek között a pénz­for­gal­mi befi­ze­té­sek elfogadása.

Rövid­del a mun­ká­ba állá­sát köve­tő­en elha­tá­roz­ta, hogy úgy jut rend­sze­res jöve­de­lem­hez, hogy az ügy­fe­lek által pos­tai befi­ze­tés­re szánt össze­gek­kel jog­ta­la­nul a saját­ja­ként rendelkezik.

A ter­helt úgy tett, mint­ha az ügy­fél csekk­jét rög­zí­tet­te volna a posta rend­sze­ré­ben, azon­ban a kész­pénz­át­uta­lá­si meg­bí­zás­nak a tény­le­ges fel­vé­te­lé­re nem intéz­ke­dett. A fel­ad­ni szánt össze­get a kasszá­ba tette, majd a mun­ka­nap végén azt kivet­te és saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta. A vád­lott kilenc sér­tett sérel­mé­re követ­te el a cse­lek­mé­nyét, amellyel 5.000,- és 125.000,- Ft közöt­ti kárt oko­zott az egyes sértetteknek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sát indítványozta.