Főoldal » Hírek » Rendezvények » Sajtóközlemény a kubai legfőbb ügyész helyettes magyarországi látogatásáról

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra 2020. feb­ru­ár 2-6. között hazánk­ba láto­ga­tott Rein­al­do Cruz Rive­ra kubai leg­főbb ügyész helyettes. 

A Kubai Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyész helyet­te­se, Rein­al­do Cruz Rive­ra 2020. feb­ru­ár 3-án hiva­ta­los láto­ga­tást tett a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, ahol a kubai dele­gá­ci­ót Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes fogadta.

A láto­ga­tás előz­mé­nye­ként 2018. már­ci­us 17-én, Havan­ná­ban, a kubai és a magyar leg­főbb ügyész Együtt­mű­kö­dé­si Meg­ál­la­po­dást kötött. A felek ennek során dek­la­rál­ták azt, hogy együtt­mű­köd­nek a nem­zet­kö­zi bűnö­zés elle­ni küz­de­lem­ben, köl­csö­nö­sen gon­dos­kod­nak a leg­szé­le­sebb körű bűn­ügyi jog­se­gély­ről, meg­oszt­ják egy­más­sal a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás, és ezen belül az ügyé­szi szer­ve­ze­tek műkö­dé­se során szer­zett tapasztalatokat.

A mos­ta­ni meg­be­szé­lés során a magyar és a kubai ügyész­sé­gi veze­tők átte­kin­tet­ték az együtt­mű­kö­dés eddi­gi ered­mé­nye­it és a tovább­lé­pés lehe­tő­sé­ge­it. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a kap­cso­la­tok bőví­té­sé­nek egyik for­má­ja lehet a kubai kol­lé­gák – gaz­da­sá­gi és kiber­bű­nö­zés terü­le­tét érin­tő – magyar jogi tovább­kép­zés­be való bekapcsolódása.

A talál­ko­zó végén a 2018-ban meg­kö­tött Meg­ál­la­po­dás követ­ke­ző két évre szóló Együtt­mű­kö­dé­si Prog­ram­ját írták alá a felek. Ennek értel­mé­ben az elkö­vet­ke­ző idő­ben tapasz­ta­la­to­kat cse­rél­nek olyan témák­ban, mint a bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés, az ember­ke­res­ke­de­lem elle­ni küz­de­lem, vala­mint a kis­ko­rú­ak, az erő­szak áldo­za­ta­i­nak, az idő­sek és a fogya­ték­kal élők védelme.

A kubai dele­gá­ció a Heves Megyei, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó, továb­bá a Fővá­ro­si Főügyész­ség­re is ellá­to­ga­tott, ahol a kubai leg­főbb ügyész helyet­tes és a helyi veze­tők szak­mai meg­be­szé­lés során cse­rél­ték ki a tapasztalataikat.