Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sapkát raboltak - rendőrségi fotóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tett fér­fi­tól a sap­kát erő­szak­kal vet­ték el. 

A vád­irat­ban írt egyik tény­ál­lás sze­rint a két férfi 2022. ápri­lis 03-án, este Doro­gon, az utcán együtt vol­tak. Egyi­kük egy üzlet­ből sze­szes­italt, élel­mi­szert és ener­gia­italt lopott 9.445 forint érték­ben. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők alko­hol ittak, majd a gya­lo­gos vas­úti átjá­ró­ban össze­ta­lál­koz­tak sér­tet­tel.  Az egyik elkö­ve­tő ciga­ret­tát, a másik elkö­ve­tő ciga­ret­tát és pénzt kért sér­tet­től, utób­bi ekkor már verés­sel is fenye­get­te.  A sér­tett közöl­te, hogy sem ciga­ret­tá­ja, sem pénze nincs. Ezután az egyik férfi meg­pró­bál­ta leven­ni sér­tett fejé­ről az 500 forint érté­kű sap­ká­ját, aki azt meg­fog­ta. Ez az elkö­ve­tő bal kezé­vel meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát és jobb kezé­vel, leg­alább két­szer ököl­lel arcul ütötte,így a sér­tett a sap­kát elen­ged­te. A másik férfi a sap­kát a sér­tett fejé­ről levet­te. A két férfi a sap­ká­val együtt a hely­szín­ről elsza­ladt, mert egy arra járó férfi cse­lek­mé­nyük abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel őket. A sap­kát útköz­ben az azt magá­val raga­dó elkö­ve­tő eldobta.

A vád­irat sze­rint ez a két férfi továb­bi vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket és garáz­da­ság vét­sé­gét is elkö­vet­ték, vala­mint az egyik férfi ittas álla­pot­ban gép­jár­mű­vet is vezetett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság mind­két fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, fejen­ként 8.365 forint vagyon­el­kob­zás­ra, vala­mint egyi­kü­ket jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra is ítélje.

A sap­ká­ról készí­tett fotó itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letartoztattak-a-dorogi-rablokat