Főoldal » Archív » Sebességváltóba rejtve csempészték a kokaint Hollandiából – elsőfokú ítélet született - VIDEÓVAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság első­fo­kú íté­le­tet hozott annak a hat vád­lott­nak az ügyé­ben, akik a vád sze­rint 2014 évben tovább­ér­té­ke­sí­tés végett, több alka­lom­mal szál­lí­tot­tak nagy mennyi­sé­gű koka­int és más kábí­tó­sze­re­ket Hol­lan­di­á­ból Magyarországra.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség által benyúj­tott vád­irat sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú I. rendű vád­lott volt az, aki isme­ret­len hol­land tár­sa­i­tól tele­fo­non, „virág­nyel­ven” ren­del­te meg a kábí­tó­szert, majd azt a pomá­zi ille­tő­sé­gű II. és IV. rendű vád­lot­tak hozat­ták be az ország­ba. A vád­lot­tak álné­ven bemu­tat­koz­va, egy magyar fuva­ro­zó céget bíz­tak meg a Hol­lan­di­á­ban autó­al­kat­ré­szek­be rej­tett kábí­tó­szer behozatalára.

A kábí­tó­szert rejtő autó­al­kat­ré­sze­kért a II. és IV. rendű vád­lot­tak, vala­mint a III. rendű vádlott-társuk - fel­vált­va - sze­mé­lye­sen utaz­tak ki Hol­lan­di­á­ba, ahol kifi­zet­ték a vétel­árat, meg­vár­ták az álta­luk meg­ren­delt fuva­ro­zó cég teher­au­tó­ját, majd előre meg­be­szélt idő­pont­ban, Rot­ter­dam­ban az utcán felrakodtak.

Miu­tán a teher­au­tó Magyar­or­szág­ra ért, azt az előbb haza­ér­ke­ző, vagy az éppen itt­hon maradt vád­lot­tak már vár­ták, a szál­lít­mány moz­gá­sát figye­lem­mel kísér­ték, majd azt a fuva­ro­zó cég telep­he­lyén átvet­ték. Már a követ­ke­ző napok­ban meg­kezd­ték a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sét a szál­lít­mány érke­zé­sé­ről előre érte­sí­tett viszont­el­adók­nak, így pél­dá­ul az ügy V. rendű vádlottjának.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék közel­múlt­ban hozott első­fo­kú, nem jog­erős íté­le­té­ben az ügy­ben öt vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­ben mon­dott ki bűnös­nek, és ezért őket 10 év és 5 év 10 hónap közöt­ti tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, és hatá­ro­zott időre eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gyakorlásától.

Az ügy hato­dik vád­lott­ját - aki­nek az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a fel­ada­ta a figye­lés volt - a bíró­ság bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban felmentette.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a ter­hel­tek ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, illet­ve a VI. rendű vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett. A vád­lot­tak és védő­ik fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

A bűn­üggyel kap­cso­la­tos fel­vé­te­le­ket is tar­tal­ma­zó koráb­bi rend­őr­sé­gi hír az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hollandiabol-csempesztek-a-drogot-videoval