Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Segítő mentősökre támadt az ittas férfi - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki itta­san rátá­madt a neki segí­tő mentősökre.

A férfi 2020 ápri­li­sá­ban a dél­utá­ni órák­ban ittas álla­pot­ban feküdt Pécs egyik sétá­ló utcá­já­ban. A men­tő­szol­gá­lat lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a hely­szín­re ment, ahol a men­tő­sök a jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel a fér­fit meg­pró­bál­ták kikér­dez­ni, majd fel­se­gí­tet­ték és a men­tő­au­tó­ba ültették.

A men­tő­ben száj­masz­kot adtak rá, majd meg­pró­bál­ták őt meg­vizs­gál­ni. A férfi a vizs­gá­lat köz­ben több­ször levet­te magá­ról a száj­masz­kot az ápo­lók kéré­se elle­né­re, majd az egyik ápoló felé for­dult, aki­nek a kar­ját meg­ra­gad­ta és több­ször áll­kap­cson ütötte.

Az agresszív vád­lot­tat a men­tő­sök lefog­ták, majd a rend­őr­ség­től segít­sé­get kér­tek. Mivel a férfi tovább­ra is ellen­állt, ezért a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó köz­te­rü­let fel­ügye­lők is segí­tet­tek az agresszív férfi megfékezésében.

Tekin­tet­tel arra, hogy a men­tő­ápo­lók köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül­nek, aki­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban aka­dá­lyoz­tak, ezért a vád­lott cse­lek­mé­nye a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény akár öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.