Főoldal » Hírek » Segítségnyújtás nélkül elhajtott az embercsempész - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség múlt héten indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022 decem­be­ré­ben ember­csem­pé­szés köz­ben Vas megyé­ben, Bucsu köz­ség­ben kis­te­her­au­tó­val elso­dort egy kerék­pá­rost, és segít­ség­nyúj­tás nél­kül haj­tott el a helyszínről.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a román gya­nú­sí­tott által szál­lí­tott négy kül­föl­di 2022 decem­be­ré­ben, a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san lépett Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol a vád­lott egy kis­te­her­au­tó­ba fel­vet­te a mig­rán­so­kat azért, hogy őket a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sa. A férfi segít­sé­get nyúj­tott a kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak, hogy az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek­ben til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átléphessék.

Az elkö­ve­tő a kis­te­her­au­tó­val Bucsu köz­ség­ben a 89. számú főút irá­nyá­ból Boz­sok irá­nyá­ba köz­le­ke­dett, ami­kor a vele azo­nos irány­ba hala­dó kerék­pá­rost úgy előz­te meg, hogy nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got, és a fur­gon vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel elso­dor­ta a sér­tet­tet, aki leesett a kerék­pár­já­ról, és nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi a bal­ese­tet ész­lel­te, azon­ban anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a sér­tett segít­ség­re szorul-e, illet­ve neki segít­sé­get nyúj­tott volna, elhaj­tott a helyszínről.

A gya­nú­sí­tott a bal­ese­tet köve­tő­en az ille­gá­lis mig­rán­so­kat Boz­sok köze­lé­ben a fur­gon­ból kiszál­lí­tot­ta, hogy ők gya­log lép­jék át az osztrák-magyar határt, és tovább­ha­ladt Auszt­ria irá­nyá­ba, azon­ban a Kősze­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei elfogták.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja múlt pén­te­ken elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.