Főoldal » Hírek » Segítségnyújtásnak álcázott emberrablás - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak a két nőnek, akik a házuk­ba csal­tak és ott fogva tar­tot­tak két érzel­mi­leg befo­lyá­sol­ha­tó, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő embert.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­té­ben, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­ben és okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­ben talál­ta bűnös­nek az anya-lánya párost, aki­ket 4 év 6 hónap, illet­ve 5 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt.

A nők egy Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lé­sen nehéz anya­gi körül­mé­nyek között éltek, ezért elha­tá­roz­ták, hogy könnyen befo­lyá­sol­ha­tó, támo­ga­tás­ra szo­ru­ló sze­mé­lye­ket kihasz­nál­va jut­nak anya­gi javak­hoz. A fia­ta­labb nő pros­ti­tu­ált volt, aki­nek a test­vé­ré­be – aki szin­tén pros­ti­tú­ci­ó­ból biz­to­sí­tot­ta meg­él­he­té­sét – bele­sze­re­tett egyik alkal­mi part­ne­re. Ezt a von­zal­mat, illet­ve a férfi hiszé­keny, érzel­mi­leg befo­lyá­sol­ha­tó ter­mé­sze­tet és idős korá­ból adódó beteg­sé­ge­it hasz­nál­ták ki az elkövetők.

2019 augusz­tu­sá­ban az idő­sebb nő azt hazud­ta a fér­fi­nak, hogy a lánya tőle vár gyer­me­ket. Erre hivat­ko­zás­sal rög­tön elvet­ték 144.000 forint­nyi nyug­dí­ját, majd rábe­szél­ték, hogy köl­töz­zön hoz­zá­juk, amit a férfi meg­tett. A vád­lot­tak ezután maguk­hoz vet­ték a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nya­it és bank­kár­tyá­ját, majd közöl­ték, hogy addig nem adják vissza okira­ta­it, amíg a nyug­dí­ját fel nem tud­ják venni. A fér­fit egy mel­lék­épü­let­ben tar­tot­ták fogva, az idő­sebb nő több­ször arcon ütöt­te azért, mert nem mond­ta meg a PIN kódot. A féle­lem­ben tar­tott férfi végül a mel­lék­épü­let abla­kán mene­kült el és a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban kért segít­sé­get. Ira­ta­it rend­őri segít­ség­gel kapta vissza.

Idő­köz­ben a fia­ta­labb nő egy kap­cso­la­ti vál­ság­ban lévő női isme­rő­sé­ben talál­ta meg az újabb áldo­za­tát, aki­nek segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve és ígér­ve aján­lot­ta fel az ingat­la­nu­kat. Oda­köl­tö­zé­se után néhány nap­pal tőle is elvet­ték az ira­ta­it, bank­kár­tyá­ját, majd a nőt testileg-lelkileg kínoz­ták. Azzal vádol­ták, hogy nagyobb össze­get lopott tőlük és a pénz vissza­szer­zé­se érde­ké­ben napo­kig vas­cső­vel, nad­rág­szíj­jal ütle­gel­ték, fenye­get­ték, forró víz­zel locsol­ták a lábát. Az áldo­zat 3 napi kín­zás után – kihasz­nál­va a vád­lot­tak figyel­met­len­sé­gét – koszo­san, mezít­láb, meleg ruhá­zat nél­kül mene­kült el. Egy köze­li réten a helyi­ek figyel­tek fel rá és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 34 rend­be­li zúzó­dá­sos és 2 rend­be­li égési sérü­lést szenvedett.

A vád­lot­tak tagad­ták a bűn­cse­lek­mény elkövetését. 

Az íté­let ellen az ügyész­ség mind­két nő ter­hé­re a bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sa végett, míg a vád­lot­tak és védő­ik első­sor­ban fel­men­té­sért, másod­sor­ban a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbeztek.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. A vád­lot­tak egy 61 éves beteg férfi és egy 28 éves, élet­hely­ze­te miatt ugyan­csak kiszol­gál­ta­tott nő sérel­mé­re követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Az elkö­ve­tők erő­szak­kal és lelki ter­ror­ral vissza­él­ve aka­dá­lyoz­ták a velük szem­ben véd­te­len sér­tet­tek sza­bad­sá­gát, a meg­fé­lem­lí­tett és fogva tar­tott sér­tet­tek hosszú­tá­vú kizsák­má­nyo­lá­sá­ra töre­ked­tek. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a rend­kí­vül gát­lás­ta­lan vád­lot­tak bün­te­té­se cse­lek­mé­nye­ik súlyá­val nem áll arány­ban, mivel az ember­rab­lás elkö­ve­tő­je 5-15 év közöt­ti fegy­ház­bün­te­tés­sel büntethető. 

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.