Főoldal » Archív » Sérelmezte az előzést, ezért viperával vett elégtételt egy leányvári férfi - VIDEÓVAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a 34 éves leány­vá­ri fér­fi­val szemben.

Az elkö­ve­tő 2017. októ­ber 31-én, 11 óra­kor Leány­vár után a 10-es főúton az előt­te hala­dó lassú jármű elő­zé­sé­be kez­dett, azon­ban nem vette észre, hogy köz­ben a mögöt­te köz­le­ke­dő férfi – a későb­bi sér­tett – szin­tén elő­zött. Ennek során a gép­ko­csik külső vissza­pil­lan­tó tük­rei össze­ér­tek és meg­sé­rül­tek, ezért mind­ket­ten félreálltak.

A férfi dühös és indu­la­tos lett, oda­ment a sér­tett gép­ko­csi­já­hoz és azt ordí­tot­ta, hogy száll­jon ki, de a sér­tett a kocsi­ban maradt. A férfi egy vipe­rá­val rává­gott a sér­tett gép­ko­csi­já­nak szél­vé­dő­jé­re, a motor­ház­te­te­jé­re, és a jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­ré­re, köz­ben trá­gár sza­va­kat hasz­nál­va kia­bált. Tenyér­rel ütöt­te a sér­tett gép­ko­csi­já­nak veze­tő ülés­nél lévő abla­kát, és rán­gat­ta az ajta­ját. A fér­fit a sér­tett gép­ko­csi­ja mel­lett álló édes­ap­ja pró­bál­ta megfékezni.

A sér­tett 8 éves kis­fia a férfi agresszív fel­lé­pé­sé­től nagyon meg­ijedt és sírt.

A férfi a gép­ko­csi­ban 156.028 forint kárt oko­zott. Cse­lek­mé­nye olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos volt, amely alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

A garáz­da férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.

A cse­lek­ményt egy gép­ko­csi fedél­ze­ti kame­rá­ja rögzítette.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.