Főoldal » Archív » Sikeres ügyészi fellépés egy külföldi tiltott földszerzése kapcsán

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 68 000 000 forint Magyar Állam javá­ra tör­té­nő meg­fi­ze­té­sé­ről ren­del­ke­zett egy német állam­pol­gár és a meg­bí­zá­sá­ból Magyar­or­szá­gon ter­mő­föl­det fel­vá­sá­ro­ló magyar állam­pol­gá­rok közöt­ti kár­té­rí­té­si per­ben.  Az íté­let nem jogerős.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a német férfi még az 1990-es évek­ben hatá­roz­ta el, hogy Magyar­or­szá­gon lóte­nyész­tés­sel, mező­gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség­gel fog­lal­ko­zik, bár tudta, hogy hazánk­ban mező­gaz­da­sá­gi ingat­lan tulaj­don­jo­gát nem sze­rez­he­ti meg. A férfi bízott abban, hogy Magyar­or­szág uniós csat­la­ko­zá­sá­val az aka­dály elhá­rul, Német­or­szág­ban pedig olyan jogi taná­csot kapott, hogy un. vagyon­ke­ze­lői szer­ző­dé­sek révén a hasz­ná­la­tá­ba kerül­het­nek a föld­te­rü­le­tek. 1999-ben ezért meg­ál­la­po­dott egy Veszp­rém megyei fér­fi­val, aki vál­lal­ta, hogy a tiltó ren­del­ke­zé­se­ket meg­ke­rül­ve, a ter­mő­föl­dek meg­szer­zé­sé­ben közreműködik.

Meg­ál­la­po­dá­suk nyo­mán közel 1000 ha föl­det vásá­rol­tak, melyek tulaj­don­jo­ga a magyar férfi és csa­lád­tag­jai nevé­re került bejegy­zés­re. A vásár­lás­hoz szük­sé­ges pénzt min­den eset­ben a német férfi adta, aki a föl­de­ken egy, a magyar fér­fi­val közö­sen ala­pí­tott cégen keresz­tül gazdálkodott.

A kül­föl­di fél látva, hogy a föld­szer­zést a magyar jog­sza­bá­lyok tovább­ra sem teszik lehe­tő­vé, elha­tá­roz­ta, hogy fel­hagy a gaz­dál­ko­dás­sal, és érté­ke­sí­ti a ter­mő­föl­de­ket, amely 2014-ben meg­tör­tént. A német állam­pol­gár és az ingatlan-nyilvántartásba tulaj­do­nos­ként bejegy­zett magyar eladók között azon­ban a vétel­ár­ral kap­cso­la­tos elszá­mo­lás­ra nem került sor, és a német férfi peres úton köve­tel­te a pénzt az üzlet­tár­sá­tól, illet­ve annak családtagjaitól.

Az ügyész e pol­gá­ri per­ben lépett fel, és az ügy­let­kö­té­sek ide­jén hatá­lyos tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a til­tott szer­ző­dést kötő fél­nek vissza­já­ró, az ingat­lan­va­gyon érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó vétel­árat az állam javá­ra ítél­je meg. A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék ennek nyo­mán a nem jog­erős íté­le­té­ben a német fél­nek vissza­já­ró szol­gál­ta­tás­ból 68 000 000 forint elvo­ná­sá­ról döntött.