Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a feleségét és gyermekeit éveken keresztül bántalmazó, szexuálisan molesztáló férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki csa­lád­tag­ja­it éve­kig ret­te­gés­ben tar­tot­ta.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2001. évtől élet­tár­si, 2009 decem­be­ré­től házas­tár­si kap­cso­lat­ban élt a nővel. Együtt nevel­ték a fele­ség koráb­bi házas­sá­gá­ból szü­le­tett két lányt, vala­mint közös gyer­me­ke­i­ket, három lányt és három fiút. A férfi 2008. évtől 2021. már­ci­us 24-ig, ami­kor őri­zet­be vet­ték, féle­lem­ben tar­tot­ta, napi szin­ten dur­ván bán­tal­maz­ta – kéz­zel, járó­bot­tal, vessző­vel, szer­szám­nyél­lel, nad­rág­szíj­jal, ásó fém­lap­já­val – a fele­sé­gét és a gye­re­ke­ket. Fele­sé­gét több alka­lom­mal oly módon is, hogy nya­ká­nál fogva a föld­ről fel­emel­te és meg­ráz­ta. Ezen idő­szak alatt a férfi a fele­sé­gét és vala­mennyi gyer­me­ket - akik közül a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a leg­fi­a­ta­labb 6 éves volt - rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyei eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

A férfi a fenti maga­tar­tá­sá­val a kis­ko­rú gyer­me­kek­nek nagy lelki gyöt­rel­met, testi szen­ve­dést oko­zott, fej­lő­dé­sü­ket súlyo­san veszé­lyez­tet­te.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, és továb­bi 22 rend­be­li bűn­cse­lek­mény miatt 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­let ellen az ügyész a minő­sí­tés rész­be­ni meg­vál­toz­ta­tá­sa, súlyo­sí­tás, a férfi és a védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­bez­tek.

A Győri Íté­lő­táb­la 2023. janu­ár 12-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­sét rész­ben meg­vál­toz­tat­ta, s egyet­ért­ve az ügyé­szi állás­pont­tal a férfi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét 21 évre súlyo­sí­tot­ta, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás vég­le­ges hatá­lyú.