Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a férjét megölő nő ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki meg­öl­te a férjét.

A jog­erős íté­let sze­rint a házas­pár rossz szo­ci­á­lis körül­mé­nyek között élt, rend­sze­re­sen alko­ho­li­zált, sokat vesze­ke­dett. A nőnek a koráb­bi kap­cso­la­ta­i­ból négy, a fér­jé­től kettő gyer­me­ke szü­le­tett. A nőt néhány évvel ezelőtt már jog­erő­sen elítél­ték, mivel egy vita során a leg­idő­sebb fiát kés­sel megsebesítette.

2019 ápri­li­sá­ban, egy csa­lá­di össze­jö­ve­te­len súlyos fokú alko­ho­los álla­pot­ba került a pár, majd a ven­dé­gek távo­zá­sa után vesze­ked­ni kezd­tek. Ennek során a fele­ség a férje mell­ka­sá­nak bal olda­lát nagy erő­vel, egy 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­ká­val meg­szúr­ta. A szú­rás a férj szí­vét érte, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a nőt ember­ölés bűn­tet­te miatt 8 év bör­tön­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a nő és a védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbeztek.

Az íté­lő­táb­la 2022. októ­ber 25-én kihir­de­tett hatá­ro­za­ta meg­egye­zett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val, a nő bün­te­té­sét 10 évre súlyo­sí­tot­ta. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű nő komoly tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ami szi­go­rú bün­te­tés kisza­bá­sát indokolja.