Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a foglalkozásuk szabályait megszegő férfiak ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta azok­nak a fér­fi­ak­nak a bün­te­té­sét, akik gon­dat­lan­sá­guk­kal mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okoz­tak egy gyermeknek.

A jog­erős íté­let sze­rint a 10 éves gyer­mek 2015 júli­u­sá­ban egy élmény­für­dő­ben csúsz­dá­zott. Az egyik csú­szás alkal­má­val az érke­ző­me­den­cé­ben fel­állt, a lába azon­ban meg­csú­szott, ezért bal kezé­vel a meden­ce oldal­fa­lá­nak tete­jé­ben meg­pró­bált meg­ka­pasz­kod­ni. A meden­ce oldal­fa­lán azon­ban egy kb. 1,5 cm-es rés húzó­dott, s a közép­ső ujja abba beszo­rult. A gyer­mek az egyen­sú­lyát elvesz­tet­te, a meden­ce lép­cső­jé­re esett, ami­nek követ­kez­té­ben a rés ele­mé­nek éles széle az ujja vég­per­cét leszakította.

A bal­ese­tet meg­elő­ző­en hóna­pok­kal koráb­ban a vízi­csúsz­da ter­ve­zé­sét, gyár­tá­sát végző len­gyel cég kép­vi­se­lő­je irá­nyí­tot­ta és fel­ügyel­te a csúsz­da hely­szí­ni kivi­te­le­zé­si mun­ká­it. Ennek során azon­ban a férfi nem a kellő oda­fi­gye­lés­sel járt el, nem ész­lel­te a fenti bal­eset­ve­szé­lyes rést, így annak meg­szün­te­té­se érde­ké­ben sem tett sem­mit. A csúsz­da hely­szí­ni meg­fe­le­lős­sé­gi vizs­gá­la­tát már egy magyar cég kép­vi­se­lő­je végez­te, s iga­zol­ta, hogy a vízi­csúsz­da biz­ton­sá­gos hasz­ná­lat­ra alkal­mas. A férfi a nem meg­fe­le­lő ala­pos­ság­gal elvég­zett vizs­gá­lat miatt szin­tén nem vette észre a rést.

Az élmény­für­dő 2014 decem­be­ré­ben meg­kap­ta a hasz­ná­lat­ba véte­li enge­délyt, ezt köve­tő­en a ven­dé­gek hasz­nál­hat­ták a léte­sít­mény beren­de­zé­se­it, így a vízi­csúsz­dát is.

A fér­fi­ak a rájuk vonat­ko­zó fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat gon­dat­la­nul meg­szeg­ték, ezért követ­ke­zett be a súlyos sérü­lés­sel járó baleset. 

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság a fér­fi­a­kat bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban fel­men­tet­te, amely dön­tés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a fér­fi­ak bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta 1-1 rend­be­li, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­ben, és ezért őket 750.000, illet­ve 600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A har­mad­fo­kon eljá­ró Győri Íté­lő­táb­la a 2022. júni­us 28-án kihir­de­tett vég­zé­sé­vel egyet­ér­tett a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val, a fér­fi­ak bün­te­té­sét helybenhagyta.