Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a kábítószerrel kereskedő férfiak ügyében – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fér­fi­ak bűn­szö­vet­ség­ben követ­ték el a bűn­cse­lek­ményt, bün­te­té­sü­ket súlyosította.

A jog­erős íté­let sze­rint a három férfi 2016-2022. évek között külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel keres­ke­dett, ket­ten a tár­suk­tól vásá­rol­ták meg a til­tott sze­re­ket. A két fér­fi­tól lefog­lalt, vala­mint álta­luk érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer ható­anya­ga több­szö­rö­sen meg­ha­lad­ta azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a cse­lek­mény. A har­ma­dik elkö­ve­tő­től lefog­lalt, vala­mint álta­la eladott kábí­tó­szer ható­anya­ga fele annak, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a cselekmény.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Az egyik fér­fit 5 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, két tár­sát 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Mind­egyi­kük­kel szem­ben a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­vel szer­zett összeg­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az ügyész a vád­lot­tak ter­hé­re, bűn­szö­vet­ség­ben tör­té­nő elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sa, két férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tás­árt, míg két vád­lott és védő­ik eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A másod­fo­kú bíró­ság a 2024. ápri­lis 18-án kihir­de­tett íté­le­té­ben egyet­ér­tett a főügyész­ség állás­pont­já­val. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fér­fi­ak bűn­szö­vet­sé­get alkot­tak, ami a tár­sas elkö­ve­tés maga­sab­ban szer­ve­zett, ezért veszé­lye­sebb for­má­ja. A bíró­ság a férfi sza­bad­ság­vesz­té­sét 8 évre, köz­ügyek­től eltil­tá­sát 7 évre, tár­sá­nak bün­te­té­sét 3 évre súlyo­sí­tot­ta, mel­lőz­ve vég­re­haj­tá­sá­nak felfüggesztését.