Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a prostitúciós tevékenységet folytató nőket kihasználó férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki arra vette rá a barát­nő­jét, hogy más fér­fi­ak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végezzen.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi hamis közös jövő­kép ígé­re­té­vel rábe­szélt egy fia­tal lányt, hogy Auszt­ri­á­ban, majd Svájc­ban külön­bö­ző bárok­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son. A lány az ebből szár­ma­zó jöve­del­mé­nek nagy részét sze­mé­lye­sen vagy pos­tai úton a fér­fi­nak adta át. Egy idő után a lány azon­ban közöl­te, hogy a tevé­keny­sé­get abba akar­ja hagy­ni, ekkor a férfi bán­tal­maz­ta, meg­fe­nye­get­te. A lány 2014-ben jelen­tet­te fel a fér­fit Magyarországon.

A férfi azért, hogy a kül­föld­ről érke­ző nagy össze­gű uta­lá­sok ere­de­tét lep­lez­ze, rávet­te csa­lád­tag­ja­it (édes­any­ját és test­vé­re­it), hogy a kül­föld­ről nevük­re utalt pénzt fel­ve­gyék és neki átad­ják. A férfi 2009 októ­be­re és 2014 augusz­tu­sa között ily módon több, mint 12 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő sváj­ci frank­hoz jutott hozzá.

A férfi ezen túl 2010-2016. között kap­cso­la­tot tar­tott fenn három, Svájc­ban élő és szin­tén pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó nővel, s tőlük ezen idő alatt közel 5 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő sváj­ci fran­kot kapott.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, több­rend­be­li, fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vele szem­ben 13.589.684 forint vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a férfi védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Íté­lő­táb­la 2022. novem­ber 22-én kihir­de­tett íté­le­te meg­egye­zett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val. A férfi bün­te­té­sét 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyosította.