Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány egy lányt hetekig fogva tartó, prostitúcióra kényszerítő férfi és nő ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta annak a fér­fi­nak és a tár­sá­nak a bün­te­té­sét, akik fogva tar­tot­tak, bán­tal­maz­tak egy lányt.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2021 ápri­li­sá­ban meg­is­mer­ke­dett a 17 éves lánnyal, és rávet­te, hogy szom­bat­he­lyi ott­ho­ná­ba utaz­zon vele. Ott arra kény­sze­rí­tet­te, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get aján­ló hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­zen. A lány több­ször közöl­te, hogy ezt nem akar­ja csi­nál­ni. A férfi azon­ban a tele­fon­ját elvet­te, napon­ta test­szer­te ütöt­te, rúgta, gyer­me­ke meg­ölé­sé­vel fenye­get­te meg. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a lány vég­tag­jai bevé­rez­tek, ame­lyek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lés­nek minősülnek.

A fér­fi­nak volt egy társa is, egy nő, aki úgy segí­tett neki, hogy a til­ta­ko­zó lány bán­tal­ma­zá­sá­ra biz­tat­ta, illet­ve a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­kért kapott pénzt a fér­fi­ak­tól átvet­te, s abból része­sült is.

A férfi és a nő a lány kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va, pénz­szer­zés cél­já­ból, erő­szak­kal kény­sze­rí­tet­te más fér­fi­ak részé­re sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyújtására.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt a fér­fit 6 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a nőt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, velük szem­ben fejen­ként 75.000 Ft-ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el. Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és a nő is, vala­mint védő­ik eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la 2022. októ­ber 18.-án kihir­de­tett hatá­ro­za­ta meg­egye­zett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val, a bün­te­té­sek tar­ta­mát nem eny­hí­tet­te. A férfi a letar­tóz­ta­tá­sa alatt szak­mát kez­dett tanul­ni, s azért, hogy azt foly­tat­ni tudja, a bíró­ság úgy dön­tött, a bün­te­té­sét a tör­vény által elő­írt­nál eny­hébb foko­zat­ban, bör­tön­ben kell végrehajtani.