Főoldal » Hírek » Sodrófával vett elégtételt a vádlott – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye - videóval

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki sod­ró­fá­val támadt a hara­go­sát szál­lí­tó autó­ra, miu­tán elő­ző­leg a nyílt utcán már össze­ve­re­ked­tek. A két fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt is vád­eme­lés­re került sor.

A vád­irat sze­rint 2020. feb­ru­ár 20-án dél­után az egyik vád­lott, egy 29 éves férfi, tár­sa­i­val, sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett a járó­ke­lők­kel, autó­sok­kal teli bel­vá­ros­ba Tapol­cán, ahol autó­juk­kal leparkoltak.

A férfi köz­ben ész­re­vet­te, hogy a vele hara­gos viszony­ban álló 33 éves másik vád­lott érke­zik arra kerék­pá­ron. A két férfi között szó­vál­tás, majd köl­csö­nös dula­ko­dás támadt, mely­nek során az úttest­re kerül­tek. Ekkor fel­szó­lí­tás­ra abba­hagy­ták a meg­bot­rán­koz­ta­tó visel­ke­dé­sü­ket, majd egyi­kük egy pék­ség­be ment be, míg a kerék­pá­ros férfi egy sod­ró­fá­val tért vissza, és azzal fel-alá jár­kál­va várt isme­rő­sé­re az utcán.

Miu­tán a másik elkö­ve­tő kijött a bolt­ból, még némi szó­vál­tás­ba kerül­tek, majd a férfi beült tár­sai mellé az autó­juk­ba, mellyel el is indul­tak. Hara­go­sa azon­ban ezt nem hagy­ta annyi­ban, a for­ga­lom köze­pet­te, már az úttes­ten hala­dó jármű után indult, és a sod­ró­fá­val, nagy erő­vel annak hátsó lám­pa­bú­rá­já­ra ütött, amely ettől össze­tört. Az autó­ban 30 000 forin­tos kár keletkezett.

Az ügyész­ség a sod­ró­fá­val táma­dó fér­fi­val szem­ben elzá­rás, míg a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nye miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt álló tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság­nak, a koráb­bi bün­te­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­ra, illet­ve a sod­ró­fa elkob­zá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vány mellett.