Főoldal » Hírek » Sógornőjüket fenyegették és bántalmazták a testvérek - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a sógor­nő­jü­ket fenye­ge­tő és bán­tal­ma­zó test­vér­pár ellen ügyé­szi indít­vá­nyok alap­ján bűn­ügyi fel­ügye­le­tet, illet­ve letar­tóz­ta­tást ren­delt el.

A 31 éves nő és 27 éves öccse bejá­ra­to­sak vol­tak sógor­nő­jük ingat­la­ná­ra, 2022. már­ci­us 9. nap­ján, dél­előtt is ott tar­tóz­kod­tak. Sógor­nő­jük - a sér­tett - több­ször adott nekik koráb­ban élel­mi­szert segít­ség­kép­pen.

A nő 500 forin­tot kért élel­mi­szer­re, ezt a sér­tett meg­ta­gad­ta, mire szid­ta, sér­te­get­te, majd meg­ütöt­te az ágyon fekvő sér­tet­tet, aki­nek bán­tal­ma­zá­sá­ba öccse is bekap­cso­ló­dott. Több ököl­ütést mér­tek a fejé­re és tes­té­re, melyek­től a sér­tett az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te, mire az elkö­ve­tők a kért pénz­összeg elvé­te­le nél­kül távoz­tak.

Ami­kor a sér­tett magá­hoz tért, segít­ség­ké­rés cél­já­ból gyer­me­ke­i­vel együtt a falu vas­út­ál­lo­má­sá­ra indult, azon­ban az úton újra össze­ta­lál­ko­zott a gya­nú­sí­tot­tak­kal, akik ismé­tel­ten meg­tá­mad­ták. A nő ököl­lel meg­ütöt­te, vala­mint a sér­tett haját is meg­tép­te, a férfi a lábá­ba rúgott.

Még ugyan­azon a napon, miu­tán a férfi tudo­mást szer­zett róla, hogy a sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, újra meg­ver­te a falu­ban.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben eltört a kopo­nya­csont­ja, vala­mint több­szö­rös arccsont-törést szen­ve­dett, és a has­fa­la is zúzó­dott.

Az önbí­rás­ko­dás és súlyos testi sér­tés miat­ti eljá­rás­ban a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a nő bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, bün­te­tett elő­éle­tű test­vé­re azon­ban elszö­kött és buj­kált a ható­sá­gok elől, nem utol­só sor­ban azért, mert más ügyé­ből kifo­lyó­lag már év ele­jén bör­tön­be kel­lett volna vonul­nia.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság fel­de­rí­tő mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként a fér­fit hét­vé­gén elfog­ták, és a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya alap­ján vasár­nap a bűn­is­mét­lés veszé­lye, a szö­kés meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát.