Főoldal » Archív » Sokak pénzét tőzsdézte el a csaló álbróker

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség csa­lás és jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri férfi ellen, aki isme­rő­sei több száz mil­lió forint­ját fek­tet­te be a tőzs­dén, illet­ve magán­cél­ja­i­ra fordította.

A vád sze­rint a vád­lott 2009 és 2014 között két bró­ker­cég­nek is ügy­fe­le volt, így saját maga részé­re online keres­ked­he­tett, de pénz­ügyi szol­gál­ta­tá­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­re enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A férfi azon­ban isme­ret­sé­gi köré­ből több magán­sze­méllyel elhi­tet­te, hogy bró­ker­ként nagy haszon­nal tudja befek­tet­ni pénzüket.

A vád­lott össze­sen tíz befek­te­tő­től 2 mil­lió forint­tól 110 mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket vett át, ame­lyek­kel jogo­su­lat­la­nul tőzs­dei ügy­le­te­ket vég­zett, azon­ban a magán­sze­mé­lyek sem a remélt nye­re­sé­get, sem a befek­te­tett pén­zük nagy részét nem kap­ták vissza.

A férfi siker­te­len tőzs­dei ügy­le­tei és tar­to­zá­sai miatt kilá­tás­ta­lan pénz­ügyi hely­zet­be került, ezért isme­rő­se­i­től, bará­ta­i­tól jelen­tős össze­ge­ket – volt, aki 66 mil­lió forin­tot adott át – kért köl­csönt azzal, hogy jöve­del­me­ző vál­lal­ko­zá­so­kat indít és tőké­re van szük­sé­ge. A vád­lott valós jöve­del­mi viszo­nya­it tit­kol­va meg­győz­te a sér­tet­te­ket, hogy a köl­csönt mara­dék­ta­la­nul vissza­fi­ze­ti nekik, hol­ott erre reá­lis lehe­tő­sé­ge nem volt. A téve­dés­be ejtett sér­tet­tek köl­csö­ne­ik töre­dé­két kap­ták csak meg, mivel a férfi a kicsalt össze­ge­ket nem a meg­ál­la­po­dá­sok sze­rint hasz­nál­ta fel.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül nem jog­erő­sen hat év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re – 188 mil­lió Ft össze­gű – vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.