Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Sorompót rongált meg a figyelmetlen vádlott- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a derecs­kei férfi ellen, aki jár­mű­vé­vel neki­gu­rult a sorom­pó leen­ge­dett csa­pó­rúd­já­nak és azt letörte.

2020. júli­us 9-én a kora reg­ge­li órák­ban a vád­lott egye­dül köz­le­ke­dett a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­ná­ban lévő és álta­la jog­sze­rű­en hasz­nált zárt áru­szál­lí­tó teher­gép­ko­csi­val Haj­dú­szo­vát felől Ebes irányába.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor derült idő volt, ter­mé­sze­tes fény­vi­szo­nyok ural­kod­tak, a közút és a vasút keresz­te­ző­dé­sé­nek belát­ha­tó­sá­gát semmi nem akadályozta.

A vád­lott a sorom­pó­hoz köze­lít­ve ész­re­vet­te az átjá­ró­ban a vil­lo­gó piros jel­zést, ezért meg­állt, de nem húzta be a jármű kézi­fé­két és az úttest lej­té­se foly­tán a kis­te­her­au­tó gurul­va neki­üt­kö­zött a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó csa­pó­rúd­nak, ami letört.

Ezután a vád­lott a teher­au­tó­ból kiszállt, fel­vet­te a letört csa­pó­ru­dat és azt az úttest mellé tette, majd a jár­mű­vel elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a csa­pó­rúd letö­ré­sé­vel 24.000 forint kárt oko­zott. A vas­út­tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő, kérte a kárá­nak megtérítését.

A férfi KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.