Főoldal » Archív » Sörösüveggel verekedett, vádemelésre került sor

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 48 éves békés­csa­bai férfi ellen, aki 2017 feb­ru­ár­já­ban egy békés­csa­bai sörö­ző­ben sörös­üveg­gel ütöt­te arcon a pultosnőt.

A vád­lott 2018. feb­ru­ár 06-án 18 óra körü­li idő­ben jelent megy egy békés­csa­bai sörö­ző­ben. Ezt meg­elő­ző­en már más szó­ra­ko­zó­he­lye­ken is meg­for­dult és nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott el, erő­sen ittas volt. A sörö­ző­ben dol­go­zó pul­tos elő­ször még kiszol­gál­ta a vád­lot­tat, majd miu­tán ész­lel­te, hogy a ter­helt – ittas­sá­ga foly­tán – kötöz­köd­ni kez­dett a szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dó ven­dé­gek­kel, fel­szó­lí­tot­ta, hogy fogyassza el a sörét és távoz­zon. A ter­helt emi­att indu­la­tos álla­pot­ba került, szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd a kezé­ben lévő félig teli sörös­üve­get az üveg nya­ká­nál meg­fog­ta, és a pul­tos nőt azzal arcon ütöt­te. A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a bán­tal­ma­zás esz­kö­ze, módja alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett 88.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.