Főoldal » Archív » Sorozat-pincebetörések Budapesten – vádat emelt az ügyészség az elkövetővel szemben

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 49 éves vád­lott mind­össze két hónap lefor­gá­sa alatt több mint húsz pin­cét tört fel a fővá­ros külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2016. ápri­lis vége és 2016. júni­us vége között azért, hogy rend­sze­res haszon­ra tegyen szert, Buda­pest külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben tár­sas­há­zak pin­ce­he­lyi­sé­ge­it törte fel, és onnan tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket. A férfi ennek során első­sor­ban fém-, ólom- és réz csö­ve­ket, illet­ve egyéb tár­gya­kat vitt el a hely­szí­nek­ről, ame­lye­ket ezután érté­ke­sí­tett. Volt több olyan hely­szín, ahol - miu­tán elzár­ta a vizet - a víz­ve­ze­ték­csö­vet csat­la­ko­zás­tól csat­la­ko­zá­sig levág­ta, illet­ve egy másik helyen a falat bon­tot­ta meg azért, hogy a csö­ve­ket onnan kiemel­je és eltu­laj­do­nít­sa.

A vád­lott a vád sze­rin­ti sorozat-pincebetörései során össze­sen több mint 800.000 forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el tár­gya­kat, a ron­gá­lás­sal oko­zott kár pedig össze­sen mint­egy 300.000 forint volt.

A Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben 21 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra.

A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.