Főoldal » Hírek » Sorozatbetörő letartóztatásban - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán, a bíró­ság elren­del­te annak a 24 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020 vége óta öt alka­lom­mal lopott a településen.

A gya­nú­sí­tott 2020 decem­be­re óta öt ízben köve­tett el lopá­si cse­lek­mé­nye­ket a lak­he­lyén, Mát­ra­ve­re­bél­yen. Csa­lá­di házak udva­ra­i­ra sur­rant be, ha kel­lett, a lán­cot levág­va vagy a táro­ló­he­lyi­sé­gek falát meg­bont­va követ­te el cse­lek­mé­nye­it. Zsák­mány­ban nem válo­ga­tott: fűnyí­ró­tól a fém tár­gya­kon át a tűzi­fá­ig bár­mit elvitt, amit ért, alkal­man­ként 30-60.000 Ft kárt okoz­va a sértetteknek.

A gya­nú­sí­tott ugyan bün­tet­len elő­éle­tű, azon­ban koráb­bi pró­bá­ra bocsá­tá­sa alatt követ­te el újabb soro­za­tos, üzlet­sze­rű vagyon elle­ni cse­lek­mé­nye­it, ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye ese­té­ben foko­zott volt.

Ráadá­sul a vele szem­ben elren­delt eljá­rá­sok során a nyo­mo­zó ható­ság elől elér­he­tet­len­né vált, ami miatt előbb a körö­zé­sét ren­del­ték el, majd elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki vele szem­ben. A bíró­ság végül bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, azon­ban nem tar­tot­ta be annak sza­bá­lya­it, mivel a kije­lölt tar­tóz­ko­dá­si helyét enge­dély nél­kül elhagy­ta, újabb lopás elkö­ve­té­se érdekében.

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a nyo­mo­zá­si bíró a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.