Főoldal » Hírek » Sorozatjelleggel törtek be ázsiai családokhoz a fővárosban - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy négy­ta­gú, huszon­éves fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság­gal szem­ben, akik ázsi­ai csa­lá­dok sérel­mé­re, soro­zat­jel­leg­gel követ­tek el betö­ré­ses lopá­so­kat a fővá­ros külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben. Tíz csa­lá­di ház­ból, össze­sen mint­egy 30 mil­lió Ft összeg­ben tulaj­do­ní­tot­tak el érté­ke­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021-ben elha­tá­roz­ták, hogy Buda­pest kert­vá­ro­si öve­ze­te­i­ben lakó, ázsi­ai szár­ma­zá­sú sze­mé­lyek sérel­mé­re követ­nek el betö­ré­ses lopá­so­kat.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en, külön­bö­ző for­rá­sok­ból, így több­ször nyil­vá­nos inter­ne­tes cég­adat­bá­zis­ból sze­rez­ték meg a kül­föl­di szár­ma­zá­sú sér­tet­tek lak­cí­mét, de volt olyan, hogy az egyik vád­lott sze­mé­lyes ada­tok jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­sé­vel jutott hozzá a tulaj­do­no­si ada­tok­hoz. A férfi édes­any­ja ugyan­is egy biz­to­sí­tá­si tár­sa­ság­nál dol­go­zott ott­ho­ni mun­ka­vég­zés­ben, amit a fia kihasz­nált, így ami­kor az anyja őri­zet­le­nül hagy­ta a lap­top­ját, ő a tár­sa­ság adat­bá­zi­sá­ból szá­mos - infor­má­ci­ói sze­rint ázsi­ai sze­mé­lyek tulaj­do­ná­ban álló - gép­ko­csi rend­szá­mát kérte le, amit egy eset­ben isme­ret­len elkö­ve­tők­nek adott át. Az adat­gyűj­tést köve­tő­en, a vád­lot­tak meg­fi­gyel­ték az ingat­la­no­kat, illet­ve kifi­gyel­ték a sér­tet­tek moz­gá­sát, majd a betö­ré­se­ket ezután vál­to­zó sze­mé­lyi össze­té­tel­ben követ­ték el.

A vád­lot­tak a fenti mód­szer­rel, 2021 augusz­tu­sa és 2022 júni­u­sa között, a fővá­ros III., XVI., XV., XVIII. és XIX. kerü­le­te­i­ben, össze­sen 10 csa­lá­di házba tör­tek be, ahon­nan valu­tát, éksze­re­ket, tás­ká­kat, órá­kat és más érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el, ezzel össze­sen mint­egy 30 mil­lió forint kárt okoz­va a sér­tet­tek­nek.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok vét­sé­ge, illet­ve bűn­tet­te, vala­mint sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és mind a négy fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll­nak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/azsiai-melo

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a hely­szí­ne­ken.

A fel­vé­te­len egy XIX. kerü­le­ti elkö­ve­té­si hely­szín, vala­mint három elkö­ve­tő lát­ha­tó. A vád­lot­tak innen egy tás­kát tulaj­do­ní­tot­tak el, benne 200.000 forint kész­pénz­zel.