Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sorozatrabló letartóztatása - fotókkal - Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A több­rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki Tatán köve­tett el rab­lá­so­kat. 

Az indít­vány sze­rint az elkö­ve­tő 2022. decem­ber 11-én, 21-én fegy­ve­re­sen, 30-án pedig idős nő sérel­mé­re köve­tett el rab­lást Tatán.

Az első eset­ben a csa­lá­di házba a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón ment be, a sér­tett­re fegy­vert sze­ge­zett, így kény­sze­rí­tet­te arra, hogy eltűr­je érté­kei elvé­te­lét. A férfi a lakás­ból éksze­re­ket és kész­pénzt vett magá­hoz. Ezután a sér­tet­tet arra kény­sze­rí­tet­te, hogy saját gép­ko­csi­já­val vigye el vasútállomásra.

A máso­dik eset­ben a férfi a csa­lá­di házba a csu­kott, de nem zárt bejá­ra­ti ajtón keresz­tül ment be, a sér­tett nőre fegy­vert sze­ge­zett, pénz és arany átadá­sát köve­tel­te. A sér­tett előbb átadott 100.000 forin­tot a fér­fi­nak, aki a lakást átku­tat­ta, így magá­hoz vett továb­bi 100.000 forin­tot, vala­mint elvit­te a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­it. A férfi a lakás­ból távo­zá­sát meg­elő­ző­en a sér­tet­tet hin­ta­szék­hez kötözte.

A har­ma­dik eset­ben a férfi bement a 75 éves sér­tett csa­lá­di házá­nak udva­rá­ra, ahol lekap­csol­ta a vil­lany­órát, majd az áram­ki­ma­ra­dás miatt a vil­lany­órá­hoz kisi­e­tő sér­tett  fejét meg­ra­gad­ta, arcá­hoz nyo­mott egy tár­gyat, és azzal fenye­get­te, hogy ha kia­bál végez vele. Az elkö­ve­tő a sér­tet­tet magá­val húzva bement a lakás­ba, azt átku­tat­ta, a sér­tet­től elvett 90.000 forint kész­pénzt, vala­mint 2 darab bank­kár­tyát. Az elkö­ve­tő fel­hí­vá­sá­ra a sér­tett az egyik bank­kár­tya PIN kód­ját papír­ra írta. A férfi a lakás­ból távo­zá­sát meg­elő­ző­en a sér­tett keze­it megkötözte.

Az elkö­ve­tőt leg­utóbb a bíró­ság 2016. évben minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­ből 2019. évben sza­ba­dult fel­té­te­les kedvezménnyel.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn­áll a szö­kés és bűn­is­mét­lés veszé­lye. A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, az elkö­ve­tő és védő fel­leb­be­zést jelen­tett be.