Főoldal » Archív » Speedet, extasyt és marihuánát árult házában a drogkereskedő

A Kiskun­ha­lasi Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem és új pszichoak­tív anyag­gal vissza­élés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki több, mint egy éven át saját házá­ban árult kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got.

A vád sze­rint a Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben élő férfi - 2018-tól a 2019. szep­tem­ber 25-én tör­tént elfo­gá­sá­ig - a laká­sán isme­rő­se­i­nek kábí­tó­szert árult. A vád­lott a mari­hu­á­nát, spee­det, exta­sy tab­let­tát isme­ret­len körül­mé­nyek között sze­rez­te, majd kiada­gol­va 2.500 és 3.000 forin­tért árul­ta. A fogyasz­tók a tele­fo­non előre meg­be­szélt idő­pont­ban a keres­ke­dő laká­sá­ra men­tek, aki álta­lá­ban a kapu­ban, vagy az udva­ron adta át a kábí­tó­szert. Nyolc vevő­je közül volt, aki­nek ebben a több, mint egy évig tartó idő­szak­ban mint­egy 90 adag mari­hu­á­nát és 30 adag spee­det adott el. Vevői a meg­vá­sá­rolt kábí­tó­szert elfogyasztották.

A keres­ke­dő laká­sán tar­tott kuta­tás során a nyo­mo­zók zöld növé­nyi anya­got, tab­let­tá­kat, kan­na­bisz és koka­in tar­tal­mú poro­kat, pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, mér­le­get és kész­pénzt fog­lal­tak le. Az érté­ke­sí­tett, továb­bá a lefog­lalt kábí­tó­sze­rek együt­tes mennyi­sé­ge a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rá­nak 1459-szerese, azon­ban nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak mint­egy háromnegyede.

A vád­lott a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem révén közel egy év alatt több mint 900 ezer forint bűnös vagyon­ra tett szert.

A fogyasz­tók­kal szem­ben külön eljá­rá­sok indultak.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bűnös úton szer­zett vagyon, továb­bá a lefog­lalt porok, tab­let­ták, mér­leg elkob­zá­sát is ren­del­je el a bíró­ság. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­lasi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.