Főoldal » Hírek » Sportlőtéren okozott súlyos sérülést a lövészek gondatlansága – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A biz­ton­sá­gi sza­bá­lyok meg­sze­gé­se, így a sport­lö­vő és a lövé­szet­ve­ze­tő gon­dat­lan­sá­ga miatt követ­ke­zett be az a bal­eset, amely­ben a cél­táb­lák kar­ban­tar­tá­sát végző fér­fit lábon lőtték. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – egy 37 és 32 éves férfi – 2021. augusz­tus 12-én, egy X. kerü­le­ti sport­lő­té­ren edzet­tek. A kora dél­utá­ni órák­ban a 37 éves lövész­ve­ze­tő fel­ügye­le­te mel­lett, a 32 éves férfi egy sport­pus­ká­val, cél­lö­vő töl­ténnyel lövő­so­ro­za­to­kat vég­zett. A vonat­ko­zó sza­bá­lyok sze­rint a lövé­szet­ve­ze­tő enge­dé­lyez­he­ti a lövé­sek meg­kez­dé­sét, szük­ség ese­tén azok fél­be­sza­kí­tá­sá­ra ad uta­sí­tást, illet­ve folya­ma­to­san ügyel a biztonságra.

A sér­tett - aki a cél­táb­lák és alkat­ré­sze­ik kar­ban­tar­tá­sát végez­te - enge­délyt kért arra, hogy a cél­táb­lák­hoz mehes­sen. A lövé­szet­ve­ze­tő ezért vezény­szó­val uta­sí­tot­ta edző­tár­sát, hogy a  lövé­se­ket sza­kít­sa félbe, amely­nek a 32 éves férfi ele­get tett, a sér­tett pedig meg­kezd­te a cél­táb­lák kar­ban­tar­tá­sát. A 32 éves sport­lö­vő 15 perc eltel­té­vel azon­ban ismét lőál­lás­ba feküdt anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a sér­tett hol tar­tóz­ko­dik, illet­ve anél­kül, hogy a lövé­szet­ve­ze­tő­től a gya­kor­lat foly­ta­tá­sá­ra enge­délyt kapott volna. A sér­tett ekkor az egyik cél­táb­la mögött állt.

A lövé­szet biz­ton­sá­gos veze­té­sé­re köte­les 37 éves férfi nem figyel­te társa tevé­keny­sé­gét, saját lövé­sze­té­hez készü­lő­dött, illet­ve egy sport­tár­sá­val beszél­ge­tett. A 32 éves férfi a cél­táb­la mögött álló sér­tet­tet lábon lőtte. A vád­lot­tak gon­dat­lan­sá­ga, mulasz­tá­sa miatt a sér­tett súlyos láb­sé­rü­lést szen­ve­dett. A lövé­szet­ve­ze­tő által érte­sí­tett men­tők őt szak­sze­rű ellá­tás­ban része­sí­tet­ték és kór­ház­ba szállították.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lot­tak gon­dat­lan­ság­ból meg­szeg­ték a lövé­szet­re vonat­ko­zó biz­ton­sá­gi szabályokat.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő két lövésszel szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a szemlén.