Főoldal » Archív » Súlyos baleset egy állattartó telepen

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a mun­ka­he­lyén egy rako­dó­gép enge­dély nél­kü­li hasz­ná­la­ta során a fal­hoz pré­sel­te munkatársát. 

 

A vád­lott és a sér­tett is állat­gon­do­zó­ként dol­go­zott egy hús­ter­me­lő cég Sár­rét­ud­va­ri kül­te­rü­le­tén lévő telephelyén.

 

2016. feb­ru­ár 6-án, a dél­előt­ti órák­ban, a vád­lott az egyik bika­is­tál­ló karám kitrá­gyá­zá­sá­hoz kez­dett, azon­ban ehhez enge­dély, és a szük­sé­ges szak­kép­zett­ség nél­kül hasz­nál­ta a telep­he­lyen tar­tott gumi­ke­re­kes, un. hom­lok­ra­ko­dó gépet. A sér­tett az istál­ló és a karám között tar­tóz­ko­dott, és meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy az álla­tok kimen­je­nek a karám­ba, mely­ről a vád­lott tudott. A vád­lott ennek elle­né­re tola­tás­kor nagy­fo­kú figyel­met­len­ség foly­tán nem vette észre a gép mögött tar­tóz­ko­dó fér­fit, ezért a rako­dó­gép sima fel­szí­nű hát­lap­já­val őt a mell­ka­sá­nál az istál­ló falá­hoz nyom­ta. A vád­lott a bal­ese­tet köve­tő­en azon­nal orvo­si segít­sé­get hívott.

 

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek agy­ráz­kó­dá­sa, rész­le­ges lég­mel­le, több­szö­rös bor­da­tö­ré­se, vala­mint zúzó­dá­sos sérü­lé­se kelet­ke­zett, mely sérü­lé­sek közül a lég­mell, a bor­da­tö­ré­sek, vala­mint egyes szer­vek bevér­zé­se és zúzó­dá­sa 8 napon túl gyógyuló.

 

A sér­tett a vád­lott több­szö­rös mun­ka­vé­del­mi sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben szen­ved­te el sérüléseit.

 

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon, és pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.